Категории
Отпадъци

Формуляри и примерни договори

Документ за нотифициране – приложение IA към Регламент (ЕО) № 1013/2006

Документ за движение  – приложение IБ към Регламент (ЕО) № 1013/2006

Инструкции за попълване на документите за нотифициране и движение (приложения IA и IБ към Регламент 1013/2006)

Приложение VII към Регламент (ЕО) № 1013/2006

Приложение VII към Регламент (ЕО) № 1013/2006 (English)

Инструкции за попълване на документа по Приложение VII

Примерни договори:

1. Български

Договор в съответствие с чл. 5 от Регламент (ЕС) 1013/2006 на Европейския парламент и Съвета от 14.06.2006 г. за превозите на отпадъци (Регламент (ЕС) 1013/2006) за обезвреждане/оползотворяване на отпадъци

Договор в съответствие с чл. 5 от Регламент (ЕС) 1013/2006 на Европейския парламент и Съвета от 14.06.2006 г. за превозите на отпадъци (Регламент (ЕС) 1013/2006) за междинно обезвреждане/оползотворяване на отпадъци

Договор в съответствие с чл. 5 във връзка с чл. 35(3) от Регламент (ЕС) 1013/2006 на Европейския парламент и Съвета от 14.06.2006 г. за превозите на отпадъци (Регламент (ЕС) 1013/2006) за обезвреждане на отпадъци (износ)

Договор в съответствие с чл. 5 във връзка с чл. 38(3)(е) от Регламент (ЕС) 1013/2006 на Европейския парламент и Съвета от 14.06.2006 г. за превозите на отпадъци (Регламент (ЕС) 1013/2006) за оползотворяване на отпадъци (износ на отпадъци от Приложения IV и IVА)

Договор в съответствие с чл. 18, ал. 2 от Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 година относно превози на отпадъци

ПЪЛНОМОЩНИ:

  1. Пълномощно по чл. 2, т. 15, буква „а”, пoдточки „iv” и „v” от Регламент (ЕО) №1013/2006 - във връзка с чл. 5 от Регламент (ЕО) № 1013/2006
  2. Пълномощно по чл. 2, т. 15, буква „а”, пoдточки „iv” и „v” от Регламент (ЕО) №1013/2006 - във връзка с чл. 18 от Регламент (ЕО) № 1013/2006

 

Транспортиране на отпадъци: Информация за това, кои държави в ЕС признават регистрационните документи за транспортиране на отпадъци, издадени по националното законодателство в България, за целите на трансграничния превоз на отпадъци, може да бъде намерена в документа Summary_on_waste_carriers_update_2020

2. English

Contract in accordance with Article 5 of Regulation (EC) No 1013/2006 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 on shipments of waste (Regulation (EC) No 1013/2006) for the disposal/recovery of waste in EU

Contract in accordance with Article 5 of Regulation (EC) No 1013/2006 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 on shipments of waste (Regulation (EC) No 1013/2006) for the interim disposal/recovery of waste in EU

Contract in accordance with Article 5 in connection with Article 35 (3) (f) of Regulation (EC) Nr. 1013/2006 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 on shipments of waste (Regulation (EC) No 1013/2006) for disposal of waste(export)

Contract in accordance with Article 5 in connection with Article 38 (3) (e) of Regulation (EC) Nr. 1013/2006 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 on shipments of waste (Regulation (EC) No 1013/2006) for recovery of waste(export of wastes of annexes IV or IVA)

Contract in accordance with Art. 18, para 2 of Regulation (EC) No 1013/2006 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 on shipments of waste