Категории
Отпадъци

Въпроси и отговори

НАЙ-ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ ПО ОБХВАТА И ПРИЛАГАНЕТО НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА ГУМИ 

1. По каква сметка се превежда продуктовата такса за гуми?  Сметката на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) Банкова сметка на ПУДООС:    BG21 BNBG 9661 3300 1390 01 при БНБ-ЦУ, BIC код на БНБ:   BNBG BGSD

2. От кога влиза в сила Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми (НИТИУГ)?  Наредбата влиза в сила от 01 януари 2011г. и е приета с Постановление № 183 на Министерския съвет, обнародвано в Държавен вестник бр.69 от 03.09.2010г.

3. Кога се заплаща продуктова такса от производители и вносители на гуми? Когато производителите и вносителите на гуми не изпълняват задълженията си индивидуално или чрез колективна система превеждат продуктовата такса по сметката на ПУДООС до 15-то число за предходния месец.

4. Заплаща ли се продуктова такса при изнасяне/износ на гуми?  Не се заплаща продуктова такса при изнасяне/износ на гуми. Лицето, което извършва изнасяне/износ се явява вносител на територията на друга държава и попада в обхвата на нейното законодателство.

5. Заплаща ли се продуктова такса за супереластични, бандажни и вътрешни гуми и за колани? В обхвата на НИТИУГ влизат всички видове гуми (външни, вътрешни и плътни), пуснати на пазара, в това число от: пътнически, товаро-пътнически и състезателни автомобили; автобуси; камиони; мотоциклети; велосипеди; превозни средства и съоръжения за гражданското строителство, индустрията и авиацията; селскостопански и горскостопански превозни средства и съоръжения; товарачни машини  и други, които отговарят на определението за „Гума” в горецитираната наредба. При изчисляване на продуктовата такса би следвало при определяне теглото на гумите да бъдат включени и т.нар. „колани”, тъй като те представляват част от гумата, която не може да бъде използвана самостоятелно.

6. Каква е базата за определяне и заплащане на продуктовата такса, респективно вноската към организация по оползотворяване – за внесените на територията на страната гуми, или продадените на клиенти на вътрешния пазар? Членовете на организацията по оползотворяване на излезли от употреба гуми (ИУГ) заплащат вноска (лицензионно възнаграждение) към организацията в която членуват при въвеждане /внос на гуми за количествата, внесени и въведени на територията на Република България, както и за предоставените безплатно или срещу заплащане произведени продукти през предходния месец. За регенерираните гуми, които се пускат на пазара от български производители, продуктова такса се заплаща на база „пуснато на пазара през предходния месец”.

7. На каква база ще се определят целите за оползотворяване, заложени в чл. 8, ал. 1 на НИТИУГ? Лицата, които пускат на пазара гуми, отговарят за оползотворяването на излезлите от употреба гуми в количество (в тонове) не по-малко от 65 на сто от количеството (в тонове) гуми, пуснати от тях на пазара на Република България през текущата година. Гумите се считат за пуснати на пазара в момента, в който се обявят пред митническите власти (когато се касае за сделки с трети страни) или в момента на въвеждането им на територията на Република България, когато се касае за вътрешнообщностно придобиване.

8. Регенерирането на кои от посочените гуми (регенерат, получен с основа – собственост на клиента, основи, събрани от вътрешния пазар и основи, внесени /въведени в страната) ще се счита за оползотворяване и ще се зачитат за постигане на целта по чл. 8 от НИТИУГ? Регенерираните гуми могат да бъдат получени чрез поставяне на нов протектор и вулканизиране в автоклав на каркаси (основи): 1. собственост на клиента; 2. събрани от вътрешния пазар; 3. внесени / въведени в страната. В случай, когато основата е собственост на клиента, регенерираната гума не се счита за пусната на пазара, тъй като за нея не е заплатена продуктова такса и  не се зачита за изпълнение на целта по чл.8, ал.1 от НИТИУГ. Количествата ИУГ събрани от вътрешния пазар се зачитат при изпълнение на целите. За количествата пуснати на пазара регенерирани гуми следва да бъде изпълнена целта по оползотворяване на не по-малко от 65 на сто от  количеството гуми, пуснати на пазара. В случая по т.3 следва да се има предвид, че целите по оползотворяване на ИУГ са формирани на база количествата, пуснати на пазара на Р. България и не могат да бъдат изпълнявани с внос/въвеждане на ИУГ.

9. Може ли лицензиран събирач на ИУГ да оторизира писмено свои клиенти извън страната да извършват дейности като регистриран търговец или брокер в съответствие с чл.2, т.15, подточки 4 и 5 от Регламент 1013, поемайки задължението за обратно вземане и на базата на тази оторизация съответния клиент да бъде вписан като нотификатор? Съгласно чл. 2, т. 15 от Регламента нотификатор означава: • в случая на превоз с произход от държава-членка на ЕС, всяко физическо или юридическо лице под юрисдикцията на тази държава-членка, което възнамерява да извърши превоз на отпадъци или възнамерява да му бъде извършен превоз на отпадъци и на което се възлага да извърши нотифицирането. Нотификатор е едно от следните лица:   „първоначален производител”;  „лицензираният нов производител”;  „лицензиран събирач”;  „регистриран търговец”;  „регистриран брокер” или  „когато всички от посочените лица са неизвестни или в несъстоятелност, притежателят”. • в случай на внос в Общността на отпадъци, които не произхождат от държава-членка, нотификатор означава физическо или юридическо лице под юрисдикцията на страната изпращач, което възнамерява да извърши превоз на отпадъци или възнамерява да му бъде извършен, или му е бил извършен превоз на отпадъци, и което е или „лицето, посочено от законодателството на страната изпращач” или „притежателят”. Гореспосочените разпоредби на Регламента изрично подчертават, че нотификатори следва да бъдат физически или юридически лица, под юрисдикцията на съответната страна изпращач и отговарящи на изискванията на съответното национално законодателство. В тази връзка на конкретния въпрос отговорът е не, тъй като лицензирания събирач не е юридическо лице под юрисдикцията на страната изпращач.

10. Приема ли се производството на каучукови стружки, получени при производството на регенерирани гуми, за оползотворяване и с какви документи то трябва да се докаже, с оглед отчитане изпълнението на целта по чл. 8 от НИТИУГ? Каучуковите стружки са отпадък получен при подготовката (престъргването) на каркаса за регенериране. В случай, че бъдат предадени на предприятие за влагането им като материал за производството на крайни продукти и това бъде удостоверено с Приложение №1 към чл.38, ал.8, попълнено и заверено от  преработващото предприятие, количествата каучукови стружки ще се зачитат за изпълнение на целта по чл.8, ал.1 от НИТИУГ.

11. Договорът с предприятие, което преработва отпадъците достатъчен ли е за доказване на изпълнение на целта по чл. 8, ал. 1 от НИТИУГ?  Договорът е необходимо условие за одобряване на програмите по чл.29, ал. 1, т. 4 по ЗУО, но документите, които се проверяват от одиторското предприятие са посочени в чл. 39 от НИТИУГ.

12. На кого трябва да се предоставя месечната справка-декларация от производителите и вносителите на гуми, които участват в колективна система, представлявана от организация по оползотворяване?  Лицата, изготвят месечните справки-декларации и ги представят на контролните органи - РИОСВ при проверка. Съхраняват се за период от 5 години.

13. Защо е необходимо изготвянето на месечна справка-декларация?  В месечните справки-декларации се включва списък на издадените/получените през предходния месец първични счетоводни документи, в т. ч. Интрастат декларации, митнически декларации/единен административен документ и други, както и информация от електронните дневници за Интрастат пристиганията за предходния месец. Размерът на продуктовата такса се определя въз основа на количеството пуснати на пазара гуми, посочени в месечната справка-декларация.

14. Действия на организация по оползотворяване на ИУГ в случай на износ на гуми извън страната, за които вече е заплатена такса. Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употреба на които се образуват масово разпространени отпадъци не съдържа уредба на случаите, в които е сключен договор с организация по оползотворяване и е заплатено уговореното възнаграждение, но същевременно е извършен износ и/или изпращане от територията на страната към територията на друга държава-членка на ЕС на съответните продукти. При положение, че дадено дружество е заплатило вноска на организацията, същото би могло да иска и евентуално да получи неговото възстановяване.  Съществената разлика в случая е, че вноската, за чието възстановяване се претендира, е елемент от отношенията между организацията по оползотворяване и съответното дружество. Ето защо, като се отчита липсата на изрична нормативна уредба, възможно разрешение на проблема би могло да бъде сключването на допълнително споразумение към договора между двете дружества, в което страните да уредят взаимоотношенията си, като се вземат предвид и разходите, които организацията евентуално е направила във връзка с изпълнението на основния договор. Отказ на организация по оползотворяване да възстанови вноската с мотив, че финансовата година е приключила не се урежда със законодателството по управление на отпадъците. В този смисъл нормативната уредба по управление на отпадъците, не може да бъде основание за подобен отказ. Необходимо е да се отбележи още, че законодателството по управление на отпадъците не съдържа и не би могло да съдържа основание за издаването на акт от министъра на околната среда и водите, с който страните да бъдат задължени да направят волеизявления за сключване на допълнително споразумение, нито пък с административен акт би могло да се определи съдържанието на волеизявленията или пък да се замести съгласието между страните по договора. Инициативата за сключването на подобно допълнително споразумение следва да бъде изцяло тяхна.

Лице за контакт: Петя Димитрова, експерт в Дирекция „Управление на отпадъците” Тел: 02 940 6632 e-mail: petyadim@moew.government.bg