Категории
Отпадъци

Законодателство

Национално законодателство

Закон за управление на отпадъците (Обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г.)

Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки (обн. ДВ. бр. 85 от 6 Ноември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр. 76 от 30 Август 2013г., изм. ДВ. бр. 30 от 15 Април 2016г., изм. и доп. ДВ. бр. 60 от 20 Юли 2018г.)

Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса (обн., ДВ, бр. 30 от 15.04.2016 г., в сила от 16.06.2016 г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 20 Юли 2018г.)

Наредба № 2/23.07.2014 г. за класификация на отпадъците (обн., ДВ, бр. 66 от 08.08.2014 г., изм. и доп., бр. 32 от 21.04.2017 г., изм. ДВ. бр. 46 от 01.06.2018 г.)

Законодателство на Европейския съюз

Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (Текст от значение за ЕИП)

Директива 94/62/EО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 1994 година относно опаковките и отпадъците от опаковки