Категории
Отпадъци

Законодателство

Национално законодателство

Закон за управление на отпадъците (Обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г.)

Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки (обн. ДВ, бр.85/06.11.2012 г., изм. и доп., бр. 76/30.08.2013 г.)

Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (приета с ПМС № 120 от 30 май 2008 г., обн. ДВ. бр.53 от 10 Юни 2008 г.)

Наредба № 3 за класификация на отпадъците (издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 44 от 25.05.2004 г.

Законодателство на Европейския съюз

Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (Текст от значение за ЕИП)

Директива 94/62/EО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 1994 година относно опаковките и отпадъците от опаковки