Категории
Отпадъци

Организации по оползотворяване

Списък на организациите по оползотворяване на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти 

ЗАПОВЕДИ И РЕШЕНИЯ  2023 г. 

Заповед № РД- 9/08.01.2024 г. на министъра на околната среда и водите и приложение към нея за лицата, членуващи в организации по оползотворяване на отработени масла "АЛФА РИСАЙКЛИНГ" ООД, които не следва да заплащат продуктова такса за масла за 2022 г. (публикувана на 08.01.2024 г.)

Заповед № РД-10/08.01.2024 г. на министъра на околната среда и водите и приложение към нея за лицата, членуващи в организации по оползотворяване на отработени масла "Екоривейс Ойл" ЕАД, които не следва да заплащат продуктова такса за масла за 2022 г. (публикувана на 08.01.2024 г.)

Заповед № РД-11/08.01.2024 г. на министъра на околната среда и водите и приложение към нея за лицата, членуващи в организации по оползотворяване на отработени масла "Еко Ойл Ресурс" ЕООД, които не следва да заплащат продуктова такса за масла за 2022 г. (публикувана на 08.01.2024 г.)

Заповед № РД-12/08.01.2024 г. на министъра на околната среда и водите и приложение към нея за лицата, членуващи в организации по оползотворяване на отработени масла "Лубрика - Екологични дейности" ЕООД, които не следва да заплащат продуктова такса за масла за 2022 г. (публикувана на 08.01.2024 г.)

Заповед № РД-13/08.01.2024 г.  на министъра на околната среда и водите и приложение към нея за лицата, членуващи в организации по оползотворяване на отработени масла НКСООМ ООД, които не следва да заплащат продуктова такса за масла за 2022 г. (публикувана на 08.01.2024 г.)

Заповед № РД-14/08.01.2024 г. на министъра на околната среда и водите и приложение към нея за лицата, членуващи в организации по оползотворяване на отработени масла "Ойл Рециклейшън" ЕООД, които не следва да заплащат продуктова такса за масла за 2022 г. (публикувана на 08.01.2024 г.)

ЗАПОВЕДИ И РЕШЕНИЯ  

Заповед № РД-534/19.05.2021 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в организации по оползотворяване на отработени масла, които не следва да заплащат продуктова такса за масла за 2020 г. (публикувана на 27.05.2021 г.)

 Решение №125_25.07.2022 г. за допуснати фактически грешки в Заповед № 462/03.06.2022 г. на министъра на околната среда и водите (публикувано на 03.08.2022 г)

Заповед № РД-390/15.05.2019 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в организации по оползотворяване на отработени масла, които не следва да заплащат продуктова такса за масла за 2018 г. (публикувана на 16.05.2019 г.)

Заповед № РД-278/15.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в организации по оползотворяване на отработени масла, които не следва да заплащат продуктова такса за масла за 2017 г. (публикувана на 18.05.2018 г.)

Заповед № РД-279/15.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в организация по оползотворяване на отработени масла "Норд Масла" ЕАД, които следва да заплатят продуктова такса за масла за 2017 г. (публикувана на 18.05.2018 г.)

Заповед № РД-280/15.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в организация по оползотворяване на отработени масла "Ойл Рециклейшън" ЕООД, които следва да заплатят продуктова такса за масла за 2017 г. (публикувана на 18.05.2018 г.)

 

Заповед № РД-320/15.05.2017 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в организация по оползотворяване на отработени масла "Норд Масла" ЕАД, които следва да заплатят продуктова такса за масла за 2016 г. (публикувана на 18.05.2017 г.)

Заповед № РД-322/15.05.2017 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в организации по оползотворяване на отработени масла, които не следва да заплащат продуктова такса за масла за 2016 г. (публикувана на 18.05.2017 г.)

Заповед № РД-255/16.05.2016 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в организации по оползотворяване на отработени масла, които не следва да заплащат продуктова такса за масла за 2015 г. (публикувана на 18.05.2016 г.)

Приложения №№ 1, 2, 3, 4 и 5 към Заповед № РД-255/16.05.2016 г. на министъра на околната среда и водите

Решение № ООп-ОМ-02-03/07.08.2015 г. на министъра на околната среда и водите, съгласно което министърът на околната среда и водите отнема Разрешение № ООп-ОМ-02-00/08.03.2013 г. на  организация по оползотворяване на отработени масла „Еко масла” АД (публикувано на 11.08.2015 г.)

Решение №133/17.07.2015г. за поправяне на допусната очевидна фактическа грешка в Заповед  № РД-341/21.05.2015г. на министъра на околната среда и водите (публикувано на 17.07.2015г.)

Съобщение за започване на производство по реда на чл. 91, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за отнемане на разрешението на "Еко масла" АД (публикувано на 16.07.2015г.)

Заповед № РД-507/13.07.2015 г. на министъра на околната среда и водите за заплащане на продуктова такса за пуснати на пазара масла през месеците август, октомври и декември 2014 г. от "ЛУБС ЕКСПЕРТС" ЕООД, като член на организацията по ополозотворяване "ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ" АД, който не е заплатил дължимото възнаграждение (публикувана на 14.07.2015 г.)

Заповед № РД-506/13.07.2015 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в организацията по оползотворяване на отработени масла "ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ" АД, които не следва да заплащат продуктова такса за пуснати на пазара на Р България масла за 2014 г. (публикувана на 14.07.2015 г.)

Заповед № РД-505/13.07.2015 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в организацията по оползотворяване на отработени масла "ОЙЛ РЕЦИКЛЕЙШЪН" ЕООД, които не следва да заплащат продуктова такса за пуснати на пазара на Р България масла за 2014 г. (публикувана на 14.07.2015 г.)

Заповед №РД-422/11.06.2015 г. на министъра на околната среда и водите за организация по оползотворяване на отработени масла  "Еко масла" АД, която следва да заплати продуктова такса за масла за 2014 г. (публикувана на 22.05.2015 г.)

Заповед № РД-343/21.05.2015 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "НОРД МАСЛА" ЕАД, организация по оползотворяване на отработени масла, които не следва да заплащат продуктова такса за масла за 2014 г. (публикувана на 22.05.2015 г.)

Заповед № РД-341/21.05.2015 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "ЛУБРИКА-ЕКОЛОГИЧНИ ДЕЙНОСТИ" ЕООД, организация по оползотворяване на отработени масла, които не следва да заплащат продуктова такса за масла за 2014 г. (публикувана на 22.05.2015 г.)

Заповед № РД-339/21.05.2015 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЗА СЪБИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТРАБОТЕНИ МАСЛА" ООД, организация по оползотворяване на отработени масла, които не следва да заплащат продуктова такса за масла за 2014 г. (публикувана на 22.05.2015 г.)

Заповед № РД-342/21.05.2015 г. на министъра на околната среда и водите за заплащане на продуктова такса за пуснати на пазара масла през 2014 г. от "БАЛКАНПРОДЖЕКТ" ООД, като член на организацията по оплозотворяване "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЗА СЪБИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТРАБОТЕНИ МАСЛА" ООД, който не е заплатил дължимото възнаграждение (публикувана на 22.05.2015 г.)

Заповед № РД-397/22.05.2014 г. на министъра на околната среда и водите за заплащане на продуктова такса за пуснати на пазара масла през 2013 г. от "Ви Ай Ес Аутомобиле"ЕООД, като член на организация по оплозотворяване, който не е заплатил дължимото възнаграждение (публикувана на 22.05.2014 г.)

Заповед № РД - 390/20.05.2014 г.  на министъра на околната среда и водите за лицата, изпълняващи индивидуално задълженията си за оползотворяване на отработени масла и лицата, членуващи в организациите по оползотворяване на отработени масла, които не следва да заплащат продуктова такса за масла за 2013 г. (публикувана на 22.05.2014 г.)

Решение № 162/25.07.2013 г. на министъра на околната среда и водите за поправка на допусната очевидна фактическа грешка в Заповед № РД - 454/23.05.2013 г.

Заповед № РД - 454/23.05.2013 г.  на министъра на околната среда и водите за лицата, изпълняващи индивидуално задълженията си за оползотворяване на отработени масла и лицата, членуващи в организациите по оползотворяване на отработени масла, които не следва да заплащат продуктова такса за масла за 2012 г.

Заповед № РД – 425/30.05.2012 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, изпълняващи индивидуално задълженията си за оползотворяване на отработени масла и лицата, членуващи в организациите по оползотворяване на отработени масла, които не следва да заплащат продуктова такса за масла за 2011 г.

Заповед № РД – 325/16.05.2011 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, изпълняващи индивидуално задълженията си за оползотворяване на отработени масла и лицата, членуващи в организациите по оползотворяване на отработени масла, които не следва да заплащат продуктова такса за масла за 2010 г.

Приложение №1А Приложение №1Б Приложение №1В Приложение №1Г Приложение №2А Приложение №3А Приложение №4А