Категории
Отпадъци

Биоразградими отпадъци

Национален стратегически план за поетапно намаляване на количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране (2010-2020г.)

Инструкции за определяне на нормативните изисквания, свързани с управлението на биоотпадъците (разделно събиране)

Инструкции за определяне на нормативните изисквания, свързани с управлението на биоотпадъците (третиране)

Инструкции за определяне на национални технически изисквания към съоръженията за треетиране на биоотпадъците (компостиране)

Инструкции за определяне на национални технически изисквания към съоръженията за треетиране на биоотпадъците (анаеробно разграждане)

Ръководство за домашно компостиране