Категории
Министерство

917 Издаване на разрешение за работа с генетично модифицирани организми в контролирани условия и внос на генетично модифицирани организми с цел работа в контролирани условия

На основание на:
Директива 2009/41/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 година относно работата с генетично модифицирани микроорганизми в контролирани условия (преработена) (Текст от значение за ЕИП) - чл. 6
Закон за генетично модифицирани организми - чл. 29,83
Орган, издаващ индивидуален административен акт:
Министър на околната среда и водите
Срок за предоставяне:
45 дневен срок /до 75 дни удължено обществено обсъждане за ГМ микроорганизми клас 2 и за микроорганизми клас 3 и 4 и др. ГМО клас Б, когато работата ще се извършва в помещения, които не са регистрирани
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
В зависимост от времетраенето на конкретната дейност.
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
Върховен административен съд
Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
Административния акт подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му по надлежен ред, описан в АПК, пред Административен съд по постоянен адрес или седалище на посочения в акта адресат/и. Когато посочения адресат има постоянен адрес или седалище в чужбина - Административен съд-София.

 

Ограничения и условности:

При електронно заявяване на услугата, гражданите и организациите се идентифицират с КЕП. Средството за електронна идентификация е с ниво на осигуреност „високо“ по смисъла на чл. 8 от Регламент 910/2014.

Възможност за подаване на заявления в Министерство на електронното управление през Системата за сигурно електронно връчване и през Портал за централизирано заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги на адрес:

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/ministerstva/uslugi-82/917

 

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
Електронен адрес за предложения:
Административни звена:
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Национална служба за защита на природата"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София , бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22 , п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 940 6501
Адрес на електронна поща: edno_gishe@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9:00 часа до 17:30 часа.
Отдел "Център за административно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София , бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22 , п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 940 6501
Адрес на електронна поща: edno_gishe@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, При наличие на опашка пред отдел "Център за административно обслужване", работния ден се удължава до обслужване на всички потребители, но не повече от 2 работни часа.
Изисквания, процедури, инструкции:
Процедура

Работа с ГМО в контролирани условия се извършва от лицата, получили разрешение от министъра на околната среда и водите, в регистрирани помещения, съгласно Закона за ГМО. Разрешенията се издават за всеки отделен случай на работа с ГМО в контролирани условия и за всеки отделен клас на работа с ГМО, когато има положително становище на Консултативната комисия по ГМО. Заявената работа от клас 2 може да започне незабавно след подаване на заявлението, когато ще се извършва в помещение, за което има издадено разрешение за клас 2 или по-висок клас работа с ГММ и са изпълнени всички негови условия.

Заявителят може да поиска писмено разрешение от министъра на околната среда и водите, което се издава в срок 45 дни от подаване на заявлението. Заявената работа от клас 2 може да започне 45 дни след подаване на заявлението или по-рано с писмено съгласие на министъра на околната среда и водите, когато ще се извършва в помещение, за което няма издадено разрешение за клас 2 или по-висок клас работа с ГММ. Работата с ГММ в контролирани условия от клас 3 и 4 и клас Б работа с ГМО, различни от ГММ, не може да започне преди получаване на разрешение от министъра на околната среда и водите. Регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) извършват първоначална инспекция на помещенията за установяване адекватността на предпазните мерки. Въз основа на извършената инспекция РИОСВ изготвя протокол и при необходимост предлага конкретни промени в предпазните мерки.

Консултативната комисия по ГМО проверява достоверността и пълнотата на информацията, съдържаща се в подаденото заявление, точността на извършената оценка на риска и на определения клас на работа в контролирани условия, управлението на отпадъците и мерките за спешни действия при аварии. Комисията изготвя становище и го представя на министъра на околната среда и водите до:

1. тридесет дни от подаването на заявление за клас 2;

2. тридесет дни от подаването на заявление за класове 3, 4 или Б, когато работата ще се извършва в помещение, за което има предишно издадено разрешение за работа с ГМО от класове 3, 4 или Б и всички условия в него са спазени;

3. шестдесет дни от подаването на заявление за класове 3, 4 или Б, когато работата ще се извършва в помещение, за което няма предишно издадено разрешение за работа с ГМО от класове 3, 4 или Б.

След изготвяне на становището по заявления за работа от класове 3, 4 или Б министърът на околната среда и водите организира обществено обсъждане, което се провежда не по-късно от тридесет (четиридесет и пет) дни. Не по-късно от 30 дни преди датата на обсъждането в един централен всекидневник, чрез местните средства за масово осведомяване, чрез поставяне на обяви в съответните кметства в района на местонахождението на помещението за работа с ГМО в контролирани условия от клас риск 3, 4 или Б, както и на интернет страницата на МОСВ се обявяват предметът на обществено обсъждане и мястото, където необходимата информация е на разположение на заинтересуваните лица. В известието се обявяват и датата и мястото, където ще се проведе общественото обсъждане. Всяко лице може да представи становище по предмета на обсъждането писмено или в електронна форма. За участие в общественото обсъждане се канят и заявителят или негови представители и членовете на комисията. При общественото обсъждане се води протокол, който се прилага към документите за издаване на разрешението.

Министърът на околната среда и водите издава заповед за вписване на помещението в регистър на помещенията за работа с ГМО в контролирани условия или прави мотивиран отказ в срок:

1. четиридесет и пет дни от подаване на заявлението за клас 2;

2. четиридесет и пет дни от подаване на заявлението за клас 3, 4 или Б, когато работата ще се извършва в помещение, за което има предишно издадено разрешение за работа с ГМО от класове 3, 4 или Б и всички условия в него са спазени;

3. шестдесет дни от подаване на заявлението за класове 3, 4 или Б, когато работата ще се извършва в помещение, за което няма предишно издадено разрешение за работа с ГМО от класове 3, 4 или Б, като срокът не тече в периода на общественото обсъждане.

Заплащане:
За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 600 лв.

За издаване на разрешение за работа с генетично модифицирани организми в контролирани условия и внос на генетично модифицирани организми с цел работа в контролирани услови, съгласно Тарифа на таксите, събирани в системата на МОСВ(обн. ДВ. бр. 39 от 20 май 2011 г.) се заплащат такси, както следва:

- За първо разрешение за клас 2 генетично модифицирани микроорганизми (ГММ) - 600 лв., съгласно ПМС № 136/2019 г., чл. 23, т. 1;
- За следващо разрешение за клас 2 ГММ - 300 лв., съгласно ПМС № 136/2019 г., чл. 23, т. 2;
- За първо разрешение за клас 3 ГММ - 1000 лв., съгласно ПМС № 136/2019 г., чл. 23, т. 3;
- За следващо разрешение за клас 3 ГММ - 500 лв., съгласно ПМС № 136/2019 г., чл. 23, т. 4;
- За първо разрешение за клас 4 ГММ и клас Б генетично модифицирани растения и животни - 1600 лв., съгласно ПМС № 136/2019 г., чл. 23, т. 5;
- За следващо разрешение за клас 4 ГММ и клас Б генетично модифицирани растения и животни - 800 лв., съгласно ПМС № 136/2019 г., чл. 23, т. 6


Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
  • По банков път
  • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта