Категории
Министерство

1134 Издаване на лиценз за зоологически градини

На основание на:
Закон за биологичното разнообразие - чл. 62
Директива 1999/22/ЕО на Съвета от 29 март 1999 година относно държането на диви животни в зоологически градини - чл. 4
Орган, издаващ индивидуален административен акт:
Министър на околната среда и водите
Срок за предоставяне:
62 дни
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
5 години
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
Върховен административен съд
Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
Административния акт подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му по надлежен ред, описан в АПК, пред Административен съд по постоянен адрес или седалище на посочения в акта адресат/и. Когато посочения адресат има постоянен адрес или седалище в чужбина - Административен съд-София.

Ограничения и условности:

Зависи от това дали условията отговарят на изискванията на Наредба № 1 от 9.05.2006 г. за условията и реда за лицензиране на зоологическите градини и Наредба № 6 от 23 октомври 2003 г. за минималните изисквания и условия за отглеждане на животни в зоологически градини и центрове за отглеждане и размножаване на защитени видове животни.

При електронно заявяване на услугата гражданите и организациите се идентифицират с КЕП. Средството за електронна идентификация е с ниво на осигуреност „високо“ по смисъла на чл. 8 от Регламент 910/2014.

Възможност за подаване на заявления в Министерство на електронното управление през Системата за сигурно електронно връчване и през Портал за заявяване, заплащане и връчване на електронни административни услуги на адрес:

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/ministerstva/uslugi-82/1134

 

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
Електронен адрес за предложения:
Административни звена:
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Национална служба за защита на природата"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София , бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22 , п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 940 6501
Адрес на електронна поща: edno_gishe@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9:00 часа до 17:30 часа.
Отдел "Център за административно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София , бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22 , п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 940 6501
Адрес на електронна поща: edno_gishe@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, При наличие на опашка пред отдел "Център за административно обслужване", работния ден се удължава до обслужване на всички потребители, но не повече от 2 работни часа.
Изисквания, процедури, инструкции:
Изисквания, процедура

За издаване на лиценз кандидатстват физически и юридически лица, които са собственици на постоянни заведения, в които животни от диви видове се държат с цел да се показват пред публика в продължение на повече от седем дни в годината.

Кандидатът за лиценз подава в Министерството на околната среда и водите заявление по образец съгласно приложение №1 на Наредба №1.

Към заявлението се прилага попълнена документация по образец съгласно приложение № 2 на Наредба №1.
При констатиране на непълноти или неточности в заявлението и документацията кандидатът за лиценз се уведомява в 7-дневен срок от постъпване на заявлението в МОСВ, като му се дават указания за отстраняване на констатираните нередовности.
За провеждането на процедурата по лицензирането се заплаща държавна такса, определена съгласно тарифата по чл. 72 от Закона за опазване на околната среда.

В срок до 20 работни дни от постъпване в МОСВ на заявлението за издаване на лиценз министърът на околната среда и водите назначава комисия за извършване на обща проверка, която включва проверка на данните в документацията. Лиценз се издава на зоологическа градина, която:
1. отговаря на изискванията по чл. 60, ал. 2 и 3 ЗБР и наредбата по чл. 61, ал. 1 ЗБР;
2. размножава диви животни на затворено;
3. осигурява на всяко животно адаптирана среда за удовлетворяване на неговите физически, психологически и социални нужди, характерни за биологичния му вид;
4. поддържа база данни за колекцията си, включваща:
а) брой на различните видове животни;
б) произход на екземплярите и начин на придобиване;
в) дата на придобиване, раждане/излюпване, смърт, размяна и бягство на животните;
г) причините за всеки смъртен случай на животни;
д) здравословното състояние и провежданото лечение на животните;
5. изгражда съоръжения и предприема мерки за предотвратяване навлизането на вредители и хищници при животните от колекцията;
6. изпълнява задълженията по чл. 96, ал. 2 ЗБР;
7. изгражда съоръжения за предпазване на посетителите от нападения от животните в колекцията.

Проверката се извършва по документи и на място в проверяваната зоологическа градина.
При извършване на проверката може да се изисква допълнителна информация от заявителя.

Заявителят е длъжен да оказва съдействие на комисията при извършване на проверката.

В срок до 20 работни дни от назначаването и комисията извършва общата проверка, изготвя и представя на министъра на околната среда и водите доклад за резултатите от проверката по образец съгласно приложение № 3 на Наредба №1.
В доклада се съдържат:
1. констатации за наличието или липсата на условията, на които трябва да отговаря зоологическата градина;
2. предложение до министъра на околната среда и водите:
а) да издаде лиценз;
б) да издаде лиценз с определени условия;
в) да откаже издаването на лиценз.

Министърът на околната среда и водите издава лиценз или мотивирано отказва издаването му в срок до 10 работни дни от представянето на доклада на комисията.

Лиценз на зоологическа градина се издава само при положително решение на комисията.
Лицензът може да бъде безусловен или с определени условия. Лицензът се издава в писмена форма и задължително съдържа:
1. лого и наименование на органа, който го издава;
2. наименованието "лиценз";
3. номер и дата на издаване;
4. правно основание за издаването му;
5. разпоредителна част;
6. наименование и адрес на лицензираната зоологическа градина;
7. име/наименование на собственика на зоологическата градина;
8. конкретни условия когато лицензът се издава с условия;
9. дата на изтичане на валидността на лиценза;
10. подпис и печат на органа, издал лиценза.
Лицензът се връчва на собственика на зоологическата градина в 5-дневен срок от издаването му.

Собственикът на лицензираната зоологическа градина поставя копие от лиценза на входовете ?.
Копие от лиценза се изпраща на РИОСВ по местонахождение на лицензираната зоологическа градина.

За издадените лицензи на зоологически градини в МОСВ се води регистър.

Министърът на околната среда и водите отказва издаването на лиценз в случаите, когато:
1. не е налице някое от изискванията на чл. 60, ал. 2 и 3 ЗБР и от тези в наредбата по чл. 61, ал. 1 ЗБР;
2. не са изпълнени повече от две от условията по чл. 3, т. 2 - 7 от Наредба №1;
3. не са изпълнени условията, определени в последния издаден лиценз - в случаите на кандидатстване за подновяване на лиценз;
4. собственикът или управителят на зоологическата градина е осъждан с влязла в сила присъда за извършено престъпление спрямо защитени диви животни.
В случаите по т. 4 издаването на лиценз се отказва, без да се извършва проверка на документацията.

Най-късно три месеца преди изтичане срока на валидност на действащия лиценз собственикът на лицензираната зоологическа градина кандидатства за подновяването му.

Заплащане:
За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 1000 лв.

За издаване на лиценз за зоологически градини се заплаща такса в размер на 1 000 лв., съгласно ПМС № 136/2019 г., чл. 21


Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
  • По банков път
  • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта