Категории
Министерство

1374 Издаване на разрешение за въвеждане в природата на неместни и повторно въвеждане на местни диви животински и растителни видове

На основание на:
Закон за биологичното разнообразие - чл. 67
Орган, издаващ индивидуален административен акт:
Министър на околната среда и водите
Срок за предоставяне:
до 85 дни
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
до 10 години
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
Върховен административен съд
Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
Административния акт подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му по надлежен ред, описан в АПК, пред Административен съд по постоянен адрес или седалище на посочения в акта адресат/и. Когато посочения адресат има постоянен адрес или седалище в чужбина - Административен съд-София.

Ограничения и условности:

При електронно заявяване на услугата, гражданите и организациите се идентифицират с КЕП. Средството за електронна идентификация е с ниво на осигуреност „високо“ по смисъла на чл. 8 от Регламент 910/2014.

Възможност за подаване на заявления в Министерство на електронното управление през Системата за сигурно електронно връчване и през Портал за централизирано заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги на адрес:

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/ministerstva/uslugi-82/1374

 

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
Електронен адрес за предложения:
Административни звена:
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Национална служба за защита на природата"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София , бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22 , п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 940 6501
Адрес на електронна поща: edno_gishe@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9:00 часа до 17:30 часа.
Дирекция "Административно и информационно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София , бул. "Княгина Мария Луиза" № 22 , п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 940 6501
Адрес на електронна поща: svetlakoeva@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9:00 часа до 17:30 часа.
Изисквания, процедури, инструкции:
Изисквания

Заявителят подава в МОСВ писмено заявление за извършване на дейности по въвеждане в природата, вкл. внасяне с такава цел, на неместни диви животински и растителни видове или внасяне с цел развъждане и отглеждане на неместни диви животински и растителни видове при вероятност от възникване на неконтролирани от човека условия, което съдържа:
1. наименование, седалище, адрес на управление, ЕИК или съответно код по БУЛСТАТ;
2. предмет, цел, район на изпълнение и начин на финансиране на програмата, която лицето желае да разработи.
В 30-дневен срок от получаване на заявлението министърът на околната среда и водите или упълномощеното от него лице:
1. уведомява заявителя, че одобрява изготвянето на програмата;
2. уведомява заявителя, че прекратява по-нататъшно процедиране по наредбата, в случаите когато се отнася до:

- въвеждане в природата, вкл. внасяне с такава цел на неместни диви дървесни, храстови и ловни видове;
- внасяне с цел развъждане и отглеждане на неместни диви дървесни, храстови и ловни видове при вероятност от възникване на неконтролирани от човека условия;
- повторно въвеждане в природата на изчезнали от фауната и флората на страната местни диви дървесни, храстови и ловни видове;
- въвеждане в природата на неместни диви животински и растителни видове, определени със заповед, обнародвана в "Държавен вестник", в случаите, посочени в чл. 67, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие;
- внесени в природата неместни животински и растителни видове преди влизането в сила на настоящата наредба;
- внасяне на неместни диви животински и растителни видове с цел развъждане и отглеждане при контролирани от човека условия.

След съгласуването, заявителят внася в Министерството на околната среда и водите програма, която задължително включва:
1. предмет на програмата;
2. цели на програмата;
3. описание на биологичните особености на вида;
4. описание на екологичните изисквания на вида;
5. данни за географските фактори в района на естественото разпространение на вида;
6. данни за географските фактори в района на въвеждането на неместния вид;
7. данни за заплахи и лимитиращи фактори за разпространението на вида и за очакваното въздействие върху местни видове;
8. поддържащи и други мерки за вида, включително мерки за опазване извън естествената му среда, ако се налагат такива;
9. мерки за контролиране на разпространението му, вкл. за отстраняването му, ако това се наложи;
10. методика за въвеждането на вида в горите, земите или водните площи в района на изпълнение на програмата;
11. източници на придобиване на екземплярите;
12. собственост върху земите, горите и водните площи, където ще се въвежда видът, и хипотези на уреждане на отношенията между заявителя и другите собственици, в случай че собствеността не е само на заявителя;
13. срок и график за изпълнението на програмата, стойност и източник на финансиране.

Процедура

В 30-дневен срок от получаване на програмата министърът на околната среда и водите или упълномощено от него лице:
1. уведомява заявителя, че ще възложи изготвянето на научна експертиза на програмата;
2. мотивирано връща програмата на заявителя за доработване, когато тя не съответства на изискванията или е необходима допълнителна информация за изясняване на обстоятелства, които имат пряко отношение към изпълнението на програмата;
3. уведомява заявителя, че прекратява по-нататъшно процедиране, в случай че реализирането на програмата е в противоречие с действащата нормативна уредба.

В случаите по т. 1, както и след получаването на доработената програма по т. 2, министърът на околната среда и водите възлага на компетентни лица в зависимост от предмета на програмата изготвянето на експертиза за срок не повече от 30 работни дни. Средствата за изготвяне на експертизата по ал. 1 са за сметка на Министерството на околната среда и водите.

При отрицателно заключение на експертизата министърът на околната среда и водите в 10-дневен срок уведомява заявителя, че прекратява по-нататъшното процедиране.
При положително заключение на експертизата или такава с незначителни забележки, които не предполагат доработване на програмата или изискване на допълнителна информация, председателят на Националния съвет по биологичното разнообразие (НСБР) внася програмата за разглеждане на първото заседание на съвета.

Националният съвет по биологичното разнообразие взима решение, с което предлага на министъра на околната среда и водите:
1. да издаде разрешително за извършване на дейността съгласно условията, предвидени в програмата;
2. да издаде разрешително за извършване на дейността съгласно условията, предвидени в програмата, и при определени условия, посочени в решението;
3. да не разреши извършване на дейността с мотиви, посочени в решението.
В 10-дневен срок след утвърждаването на протокола с решение на НСБР  по т. 1 министърът на околната среда и водите издава на заявителя разрешително за извършване на дейността.
В 15-дневен срок след утвърждаването на протокола с решение на НСБР по т. 2 министърът на околната среда и водите издава на заявителя разрешително за извършване на дейността, в което се посочват условията съгласно решението на НСБР.
В 15-дневен срок след утвърждаването на протокола с решение на НСБР по т. 3 министърът на околната среда и водите уведомява заявителя, че не разрешава извършване на дейността, като посочва мотивите за това.

 

Заплащане:
За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 500 лв.

 - За въвеждане в природата на неместни диви животински и растителни видове се заплаща такса в размер на 500 лв., съгласно ПМС 136/2019 г., чл. 18, т. 2а;

- За въвеждане в природата на местни диви животински и растителни видове се заплаща такса в размер на 50 лв., съгласно ПМС 136/2019 г., чл. 18, т. 2б

 

 


Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
  • По банков път
  • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта