Категории
Министерство

931 Издаване на решение за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание на:
Директива 2014/52/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за изменение на Директива 2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (текст от значение за ЕИП) - чл. 4
Закон за опазване на околната среда - чл. 93
Орган, издаващ индивидуален административен акт:
Министър на околната среда и водите
Срок за предоставяне:
30 дни
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
5 години
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
Върховния административен съд
Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Жалбата може да се подаде в срок до 14 дни от оповестяването на административния акт (на информационното табло и интернет страницата на Министерството на околната среда и водите) чрез министъра на околната среда и водите или във Върховния административен съд.

Ограничения и условности:

При електронно заявяване на услугата, гражданите и организациите се идентифицират с КЕП. Средството за електронна идентификация е с ниво на осигуреност „високо“ по смисъла на чл. 8 от Регламент 910/2014.

Възможност за подаване на заявления през Системата за сигурно електронно връчване на Министерство на електронното управление.

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
Електронен адрес за предложения:
Административни звена:
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Екологична оценка, оценка на въздействието върху околната среда и предотвратяване на замърсяването"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София , бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22 , п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 940 6501
Адрес на електронна поща: edno_gishe@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работнота време е от 09:00 часа до 17:30 часа.
Дирекция "Административно и информационно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София , бул. "Княгина Мария Луиза" № 22 , п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 940 6501
Адрес на електронна поща: svetlakoeva@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9:00 часа до 17:30 часа.
Изисквания, процедури, инструкции:
Изисквания

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) се издава за инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии или техни изменения или разширения, съгласно приложения № 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС).
Административната услуга има за цел извършването на преценка на необходимостта от извършване на оценка за въздействие на околната среда (ОВОС) на инвестиционни предложения.
С ОВОС се цели интегриране на предвижданията по отношение на околната среда в процеса на развитие като цяло и въвеждане принципа на устойчиво развитие. Извършва се за инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии или техни изменения или разширения, съгласно приложения № 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), при чието осъществяване са възможни значителни въздействия върху околната среда.
Необходимостта от извършване на ОВОС се преценява за:
1. инвестиционни предложения съгласно приложение № 2 на ЗООС;
2. всяко разширение или изменение на инвестиционни предложения съгласно приложение № 2, които вече са одобрени или са в процес на одобряване, изпълнени са или са в процес на изпълнение, ако това разширение или изменение може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда;
3. всяко разширение или изменение на инвестиционни предложения съгласно приложение № 1 към този закон и приложение № 1 към чл. 2 от Конвенцията по оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст, които вече са одобрени или са в процес на одобряване, изпълнени са или са в процес на изпълнение, ако това разширение или изменение може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда;
4. инвестиционни предложения съгласно приложение № 1, разработени изключително или предимно за развитие и изпитване на нови методи или продукти и които няма да действат повече от две години.
Съгласно чл. 81, ал. 5 на ЗООС, за инвестиционните предложения или техните изменения или разширения, подлежащи на оценка на въздействието върху околната среда, се извършва и оценка за съвместимостта по реда на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.

Необходими документи за предоставяне на услугата

За заявяване на услугата е необходимо подаване на искане за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по образец, съгласно Приложение № 6 към чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (Наредба за ОВОС).
Към искането се прилагат следните документи:
1.Информацията по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител;
2.Информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса по Тарифата таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите;
3.Оценка по чл. 99а от ЗООС (в случаите по чл. 118, ал. 2 от ЗООС) - един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител;
4.Информация и оценка по чл. 99б, ал. 1 от ЗООС (в случаите по чл. 109, ал. 4 от ЗООС) - един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.

Решение

Оценката на инвестиционните предложения завършва с решение на компетентния орган по чл. 93, ал. 2 или 3 от ЗООС, което може да съдържа условия, мерки и ограничения, задължителни за възложителя. Влязлото в сила решение е задължително условие за одобряването/разрешаването на инвестиционното предложение по реда на специален закон. Органът по одобряването/разрешаването се съобразява с характера на решението, отчита поставените в него условия, мерки и ограничения, като решението е приложение, неразделна част от административния акт по одобряване/разрешаване, необходим за осъществяването на инвестиционното предложение.

Заплащане:
За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 500 лв.

При извършване на процедура по оценка за съвместимост по Закона за биологичното разнообразие в рамките на процедури по ОВОС или по екологична оценка се събира само една редуцирана такса, както следва:
1.за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС - 500 лв. (чл. 1, ал. 5, т. 1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите).

Бюджетна сметка на МОСВ: IBAN: BG 35BNBG 9661 3000 1387 01 BIC код на БНБ

 

 


Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
  • По банков път
  • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта