Категории
Министерство

1387 Издаване на сертификати за законно придобиване, търговска дейност и пренасяне на живи екземпляри от застрашени видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях на територията на Европейския съюз

На основание на:
Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 9 декември 1996 година относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях - чл. 8,
Регламент (ЕО) № 865/2006 на Комисията от 4 май 2006 година за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 338/97 относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях - чл. 3
Закон за биологичното разнообразие - чл. 80
Орган, издаващ индивидуален административен акт:
Министър на околната среда и водите
Срок за предоставяне:
до 30 дни
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
до 3 години
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
Административен съд
Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
Административния акт подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му по надлежен ред, описан в АПК, пред Административен съд по постоянен адрес или седалище на посочения в акта адресат/и. Когато посочения адресат има постоянен адрес или седалище в чужбина - Административен съд-София.

Ограничения и условности:

Сертификатът се издава само след доказване на законен произход и законно придобиване на екземпляра от съответния вид.

Възможност за подаване на заявления в Министерство на електронното управление през Системата за сигурно електронно връчване и през Портал за централизирано заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги на адрес:

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/ministerstva/uslugi-82/1387

 

 

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
Електронен адрес за предложения:
Административни звена:
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Национална служба за защита на природата"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София , бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22 , п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 940 6501
Адрес на електронна поща: edno_gishe@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9:00 часа до 17:30 часа.
Дирекция "Административно и информационно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София , бул. "Княгина Мария Луиза" № 22 , п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 940 6501
Адрес на електронна поща: svetlakoeva@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9:00 часа до 17:30 часа.
Изисквания, процедури, инструкции:
Процедура

1. ЗАЯВЛЕНИЕ (подаване на ХАРТИЯ) за издаване на сертификат за изключение от забраните, въведени с чл. 8, ал. 1 (за законно придобиване, търговска дейност) и сертификат транспортиране по чл. 9 от Регламент (EO) № 338/97 за защита на видовете от дивата фауна и флора, чрез регулиране на търговията с тях, за видовете по Приложение А към същия Регламента. Сертификатът чл. 8 от Регламент (EO) № 338/97 служи за удостоверяване на законния произход на екземпляра и е задължителен в рамките на Европейския съюз при: Извършване на търговски сделки, което означава движението и прехвърлянето на собствеността, включително даряване, бартер и т.н, на екземплярите в рамките на Европейския съюз; Излагане пред публика с търговска цел на екземплярите от тези видове; Сертификатът по чл. 9 от Регламент (EO) № 338/97 е за транспортиране в рамките на Европейския съюз на диво уловени екземпляри (Код W) и екземпляри от първо поколение отгледано на затворено (код F).
ИЗИСКВАНИ ДОКУМЕНТИ

I.ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАЯВИТЕЛЯ:
1. физически лица – копие от документ за самоличност, удостоверяващ адресната регистрация в България;
2. юридически лица в заявлението се вписва Единния идентификационен код (ЕИК) по БУЛСТАТ;
3. нотариално заверено пълномощно - в случай на подаване на заявление от представители на заявителите.

II. ДОКУМЕНТИ УДОСТОВЕРЯВАЩИ ЗАКОННИЯ ПРОИЗХОД НА ЕКЗЕМПЛЯРА:

1. оригинал на валиден сертификат издаден на основание чл. 8, параграф 3 или чл. 9, параграф 2, буква „б“ от Регламент 338/97 (само за видовете по Приложение А към Регламентa);
2. оригинал на документ за регистрация от друга държава-членка на Европейския съюз, когато в съответната държава се изисква такава и са отразени маркировката на екземпляра данните за неговия произход са съотносими към данните в стандартен документ
по CITES (само за видовете по Приложение B към Регламент 338/97);
3. оригинал на „копие за собственика“ от разрешително за внос издадено от държава членка на Европейския съюз или „копие за вносителя“ от нотификация за внос, попълнени от съответната митническата служба съгласно чл. 23 и 25 от Регламент 865/2006, и копие на документа по CITES, издаден от държави извън Европейския съюз, въз основа на който е осъществен вноса;
4. документ от продажба на конфискувани екземпляри по чл. 106, ал. 1, т. 5 и ал. 2 т. 3 или разпореждане с такива съгласно чл. 106, ал. 1, т. 3, ал. 2, т. 1 и 2 и ал. 3, т. 2 от Закона за биологичното разнообразие;
5. транспортен документ, с който от друга държава членка на Европейския съюз е транспортиран хайвер от есетрови риби (Acipenseridae spp.);
6. копие от фитосанитарен сертификат, издаден от държави извън Европейския съюз, когато съгласно Конвенцията по международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора такъв е използван вместо разрешително по CITES за износ (валидно е само
за фитосанитерни сертификати от Канада, Република Корея,Сингапур, издадени за изкуствено развъдени растения);
7. оригинал на разрешително или друг документ предвиден в нормативен акт разрешаващ придобиване на екземпляра от природата;
8. копие от АТА карнет (само за случаите на издаване на Сертификат за колекция от образци);
9. сертификат за произход от производителя, извън случаите на видове по Приложение А и чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие;
10. за ловните видове съгласно приложение № 4 към Закона за биологичното разнообразие, които попадат в приложения А, B и C към Регламент 338/97:
а) разрешително за лов на името на ловеца;
б) регистрация на трофея или разплащателен протокол заверен от националната или регионалната комисия за оценка на ловни трофеи, издадени по Закона за лова и опазване на дивеча.

III. ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАКОННО ПРИДОБИВАНЕ:
(не доказват произход на екземпляра)
1. фактура или договор отразяващи законното придобиване на екземпляра в случай, че заявителя е придобил екземплярите от друг собственик или вносител, извън случаите по чл. 106 от Закона за биологичното разнообразие (виж част II, т. 4 по-горе);
2. документ за регистрация на екземпляра и копие от регистрацията на неговите родители, издадени съгласно чл. 91 от Закона за биологичното разнообразие;

ВАЖНО: Сертификатът чл. 8 от Регламент (EO) № 338/97 служи за удостоверяване на законния произход на екземпляра и е задължителен в рамките на Европейския съюз при: Извършване на търговски сделки, което означава движението и прехвърлянето на собствеността, включително даряване, бартер и т.н, на екземплярите в рамките на Европейския съюз; Излагане пред публика с търговска цел на екземплярите от тези видове;
ВАЖНО: Сертификатът по чл. 9 от Регламент (EO) № 338/97 е за транспортиране в рамките на Европейския съюз на диво уловени екземпляри (Код W) и екземпляри от първо поколение отгледано на затворено (код F).

Заплащане:
За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 10 лв.

За издаване на сертификат за законно придобиване, търговска дейност и пренасяне на живи екземпляри от застрашени видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях на територията на Европейския съю, съгласно Тарифа на таксите, които се събират в системата на МОСВ (обн. ДВ. бр. 39 от 20 май 2011 г.), се събират такси, както следва:

- За пътуващи изложби, в т.ч. циркове и изложби на растения или животни - 50 лв., съгласно ПМС № 136/2019 г., чл. 19, т. 1

- За всеки вид от българската фауна и флора, с изключение на видовете по буква "в" - 10 лв., съгласно ПМС № 136/2019 г. , чл. 19, т. 2а

- За всеки вид от чуждата фауна и флора, с изключение на видовете по буква "в" - 20 лв., съгласно ПМС № 136/2019 г. , чл. 19, т. 2б

- За видове, които са част от зоологическа или ботаническа градина, цирк, делфинариум, спасителен център, програма за повторно въвеждане в природата или предназначени за музей и/или за научна институция - 10 лв. за цялото разрешително, съгласно ПМС № 136/2019 г. , чл. 19, т. 2в

 


Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
  • По банков път
  • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта
  • На гише в административно звено за обслужване в брой