Категории
Министерство

1145 Издаване на разрешение за употреба на летливи органични съединения, класифицирани като канцерогени, мутагени или токсични за репродукцията

На основание на:
Закон за чистотата на атмосферния въздух - чл. 9а
Орган, издаващ индивидуален административен акт:
Министър на околната среда и водите
Срок за предоставяне:
Министърът на околната среда и водите издава разрешението в срок един месец от получаване на заявлението или на коригираното заявление (в случаите на допуснати неточности и непълноти в първоначално подаденото заявление).
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
Срокът на действие на издаденото разрешение се определя за всеки конкретен случай, в зависимост от появата на икономически и технически достъпен заместител на разрешените вещества и смеси.
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
Върховен административен съд Административен съд София град
Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

В 14-дневен срок от получаването по реда на Административно-наказателния кодекс.

Ограничения и условности:

Издаване на разрешение за употреба на летливи органични съединения, класифицирани като канцерогени, мутагени или токсични за репродукцията се издава при условие, че се докаже отсъствието на риск за човешкото здраве и за околната среда, спазва се Наредба № 7 от 2003г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (Наредба № 7) и се използва най-добра налична техника.

При електронно заявяване на услугата, гражданите и организациите се идентифицират с КЕП. Средството за електронна идентификация е с ниво на осигуреност „високо“ по смисъла на чл. 8 от Регламент 910/2014.

Възможност за подаване на заявления през Системата за сигурно електронно връчване на ДА "Електронно управление".

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
Електронен адрес за предложения:
Административни звена:
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Опазване чистотата на въздуха"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София , бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22 , п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 9406501
Адрес на електронна поща: edno_gishe@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9:00 часа до 17:30 часа.
Дирекция "Административно и информационно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София , бул. "Княгина Мария Луиза" № 22 , п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 02/940 6501
Адрес на електронна поща: svetlakoeva@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9:00 часа до 17:30 часа.
Изисквания, процедури, инструкции:
Изисквания

Разрешаването на употребата на вещества или смеси класифицирани като канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията в инсталации (с изключение на инсталациите с издадено комплексно разрешително, когато такова се изисква по Закона за опазване на околната среда), се извършва при условие, че:
1. Е доказана липсата на риск за човешкото здраве и за околната среда;
2. Са спазени изискванията на Наредба № 7, и;
3. Се прилагат най-добрите налични техники (НДНТ).
За издаване на разрешението операторите подават до министъра на околната среда и водите заявление.
Към заявлението се прилагат:
1. Утвърден план за управление на разтворителите от предходната година;
2. Оценка на инсталацията за използвана НДНТ;
3. Актуални протоколи от анализи на работната среда;
4. Становище от съответната регионална инспекция по околната среда и водите след извършена проверка за доказване съответствието на документите по т.1, 2 и 3;
5. Документ за платена такса.
Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице в 14-дневен срок от получаване на заявлението по ал.4 уведомява писмено оператора в случаите на допуснати неточности и непълноти в него и определя срок до един месец за отстраняването им.
Министърът на околната среда и водите издава разрешението в срок един месец от получаване на заявлението или на коригираното заявление (при недопуснати непълноти и неточности в първоначално подаденото заявление).
Срокът на действие на издаденото разрешение се определя за всеки конкретен случай в зависимост от появата на икономически и технически достъпен заместител.
Министърът на околната среда и водите отказва издаването на разрешение с мотивирано решение в едномесечен срок от установяването на несъответствие на представените със заявлението документи с изискванията на Наредба № 7 и/или на други нормативни актове, както и когато неточностите и непълнотите не са отстранени в срок.
Редът и начинът за издаване на разрешението се определят с Наредба № 7.

Заплащане:
За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 300 лв.

За издаване на разрешение за употреба на летливи органични съединения, класифицирани като карцерогени, мутагени или токсични за репродукциятасе заплаща такса в размер на 300 лв., съгласно ПМС 136/2019 г., чл. 17, т. 2 от Тарифа на таксите, събирани в системата на МОСВ

 


Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
  • По банков път
  • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта