Категории
Министерство

954 Извършване на регистрация на помещение за работа с генетично модифицирани организми в контролирани условия

На основание на:
Закон за генетично модифицираните организми - чл. 23
Директива 2009/41/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 година относно работата с генетично модифицирани микроорганизми в контролирани условия (преработена) (Текст от значение за ЕИП) - чл. 6
Орган, издаващ индивидуален административен акт:
Министър на околната среда и водите
Срок за предоставяне:
45 дневен срок
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
Безсрочно, но подлежи на периодичен контрол и актуализация на оценката на риска съгласно чл.22 от Закона за ГМО.
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
Върховен административен съд
Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
Административния акт подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му по надлежен ред, описан в АПК, пред Административен съд по постоянен адрес или седалище на посочения в акта адресат/и. Когато посочения адресат има постоянен адрес или седалище в чужбина - Административен съд-София.

Ограничения и условности:

При електронно заявяване на услугата, гражданите и организациите се идентифицират с КЕП. Средството за електронна идентификация е с ниво на осигуреност „високо“ по смисъла на чл. 8 от Регламент 910/2014.

Възможност за подаване на заявления в Министерство на електронното управление през Системата за сигурно електронно връчване и през Портал за централизирано заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги на адрес:

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/ministerstva/uslugi-82/954

 

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
Електронен адрес за предложения:
Административни звена:
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Национална служба за защита на природата"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София , бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22 , п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 940 6501
Адрес на електронна поща: edno_gishe@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9:00 часа до 17:30 часа.
Отдел "Център за административно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София , бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22 , п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 940 6501
Адрес на електронна поща: edno_gishe@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, При наличие на опашка пред отдел "Център за административно обслужване", работния ден се удължава до обслужване на всички потребители, но не повече от 2 работни часа.
Изисквания, процедури, инструкции:
Процедура

Работата с ГМО в контролирани условия се извършва в помещения, които са регистрирани в Министерството на околната среда и водите. Помещения се регистрират, при условие, че в тях са осигурени предпазните и защитните мерки за съответния клас работа с ГМО, с цел осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите в помещенията и предотвратяване излагането на околната среда на въздействието на ГМО.

Регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) извършват първоначална инспекция на помещенията за установяване адекватността на предпазните мерки. Въз основа на извършената инспекция РИОСВ изготвя протокол и при необходимост предлага конкретни промени в предпазните мерки.

Консултативната комисия по ГМО проверява достоверността и пълнотата на информацията, съдържаща се в подаденото заявление, включително точността на извършената оценка на риска и на определения клас на работа в контролирани условия. В 30-дневен срок от подаване на заявлението комисията изготвя становище и го представя на министъра на околната среда и водите.

Министърът на околната среда и водите издава заповед за вписване на помещението в регистър на помещенията за работа с ГМО в контролирани условия или прави мотивиран отказ в 15-дневен срок от получаване на становището на комисията. Издава се и удостоверение за регистрация, с което утвърждава определения клас на работа в контролирани условия.

Заплащане:
За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 600 лв.

За извършване на регистрация на помещение за работа с генетично модифицирани организми в контролирани условия, съгласно Тарифа на таксите, които се събират в системата на МОСВ, се заплащат такси, както следва:

- За помещения за работа от клас 1 и клас 2 с ГММ и от клас А с генетично модифицирани растения и животни - 600 лв., съгласно ПМС № 136/2019 г., чл.24, т. 1;
- За помещения за работа от клас 3 и клас 4 с ГММ и от клас Б с генетично модифицирани растения и животни - 3000 лв., съгласно ПМС № 136/2019 г., чл. 24, т. 2


Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
  • По банков път
  • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта