Категории
Министерство

722 Издаване на сертификат за пътуващи изложби

На основание на:
Регламент (ЕО) № 865/2006 на Комисията от 4 май 2006 година за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент 338/97 относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях - чл. 30
Закон за биологичното разнообразие - чл. 80
Орган, издаващ индивидуален административен акт:
Министър на околната среда и водите
Срок за предоставяне:
до 30 дни
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
от 6 месеца до 1 година
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
Административен съд
Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
Административния акт подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му по надлежен ред, описан в АПК, пред Административен съд по постоянен адрес или седалище на посочения в акта адресат/и. Когато посочения адресат има постоянен адрес или седалище в чужбина - Административен съд-София.

Ограничения и условности:

За всяко живо животно се попълва отделно заявление. В случай на изложба от мъртви екземпляри към заявлението се прилага списък в който се изброяват биологичния вид на екземплярите и какво представляват експонатите. Екземплярите следва да са индивидуално маркирани.

При електронно заявяване на услугата, гражданите и организациите се идентифицират с КЕП. Средството за електронна идентификация е с ниво на осигуреност „високо“ по смисъла на чл. 8 от Регламент 910/2014.

Възможност за подаване на заявления в Министерство на електронното управление през Системата за сигурно електронно връчване и през Портал за централизирано заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги на адрес:

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/ministerstva/uslugi-82/722

 

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
Електронен адрес за предложения:
Административни звена:
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Национална служба за защита на природата"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София , бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22 , п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 940 6501
Адрес на електронна поща: edno_gishe@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9:00 часа до 17:30 часа.
Отдел "Център за административно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София , бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22 , п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 940 6501
Адрес на електронна поща: edno_gishe@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, При наличие на опашка пред отдел "Център за административно обслужване", работния ден се удължава до обслужване на всички потребители, но не повече от 2 работни часа.
Изисквания, процедури, инструкции:
Изисквания

Компетентният орган за издаване на сертификати по чл. 30, ал. 1 от Регламент (ЕО) № 865/2006 е министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице (чл. 85 във вр. с чл. 80 ЗБР).
Заявител
Заявител е кандидатът за сертификат по чл. 30, ал. 1 от Регламент (ЕО) № 865/2006 (чл. 80 ЗБР).
Нормативно установени изисквания:
Съгласно чл. 33 от Регламент (ЕО) № 865/2006, когато е издаден сертификат за пътуваща изложба за екземпляр, трябва да са спазени следните изисквания:
а) екземплярът трябва да е регистриран от издаващите сертификата власти;
б) екземплярът трябва да бъде върнат в държавата членка, в която е регистриран, преди изтичане на срока на сертификата;
в) екземплярът трябва да е маркиран с индивидуална и трайна маркировка съгласно изискванията на чл. 66 от Регламент (ЕО) № 865/2006 в случаи на живи животни или в други случаи с такава маркировка, че властите във всяка държава членка, в която екземплярът бъде внасян или изнасян, да могат да потвърдят, че сертификатът се отнася за него.
В случаите, когато сертификат за пътуваща изложба е издаден в съответствие с чл. 32, § 2 от Регламент (ЕО) № 865/2006, чл. 32, § 1, б. "а" и "б" от Регламент (ЕО) № 865/2006 не се прилагат. В такива случаи сертификатът трябва да съдържа следния текст в клетка 20: "Този сертификат е невалиден, освен ако към него не е приложен оригинал на сертификат за пътуваща изложба, издаден от трета страна."

ВАЖНО! За всяко живо животно се попълва отделно заявление. В случай на изложба от мъртви екземпляри към заявлението се прилага списък в който се изброяват биологичния вид на екземплярите и какво представляват експонатите. Екземплярите следва да са индивидуално маркирани.

Необходими документи

Необходими документи
1. Заявление
Кандидатът подава ПИСМЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ до министъра на околната среда и водите съгласно изискванията на чл. 34 от Регламент (ЕО) № 865/2006 (чл. 80 ЗБР).

Към заявлението се прилагат:
- валиден документ, указващ, че екземплярите са законно внесени или придобити на територията на Република България или на територията на Европейския съюз;
- регистрационна карта за регистрацията на екземплярите съгласно чл. 90 ЗБР;
- документ за платена такса.

Процедура

1. Начало на процедурата
Процедурата започва с подаване на ЗАЯВЛЕНИЕ от кандидата за сертификат по чл. 30, ал. 1 от Регламент (ЕО) № 865/2006 (чл. 80 ЗБР).
Съгласно чл. 34 от Регламент (ЕО) № 865/2006:
а) При подаване на документи за издаване на сертификат за пътуваща изложба трябва да се попълнят клетки 3 и 9-18 от заявлението (формуляр 3), оригинала и всички копия. Държавите членки могат да изискат само един формуляр на заявлението да се попълва, като то може да се отнася за повече от един сертификат.
б) Надлежно попълненият формуляр се представя на управителните органи на съответната държава членка, в която се намират екземплярите, или в случаите, описани в чл. 32, § 2 от Регламент (ЕО) № 865/2006, при управителните органи на държавата членка по първоначално местоназначение, като тя трябва също така да съдържа информация и документация, които властите считат за необходими за определяне дали да бъде издаден сертификатът. Липсата на такава информация или документация трябва да бъде оправдана.
в) Когато е подадено заявление за сертификат, свързан с екземплярите, за които такъв сертификат е бил първоначално отхвърлен, заявителят информира за това управителните органи.
2. Получаване на становища
В 5-дневен срок от получаване на заявлението по чл. 80 ЗБР за издаване на разрешително за внасяне, изнасяне или сертификат за реекспорт на екземпляри от видове съгласно Приложения А и Б от Регламент (ЕО) № 338/97 министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице изисква становище от научния консултативен орган по чл. 72 ЗБР (Българската академия на науките със своите специализирани институти, щатен научен персонал и асоциирани експерти). За износ на екземпляри от видове съгласно Приложение № 4 ЗБР, които попадат в Приложения А, Б и В от Регламент (ЕО) № 338/97, становището се изисква еднократно и е валидно за целия ловен сезон. Научният консултативен орган представя на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) становище в 15-дневен срок от получаване на искането по чл. 83, ал. 1 ЗБР. При необходимост от проверка на място тя се извършва от експерт от списъка по чл. 72, ал. 2 ЗБР (чл. 83 и 84 ЗБР).
3. Издаване на сертификат
Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице издава разрешителните и сертификатите по чл. 80 ЗБР в срок до 5 работни дни от получаването на становището по чл. 84, ал. 1 ЗБР съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 338/97, Регламент (ЕО) № 865/2006 и ЗБР (чл. 85 ЗБР).
4. Отказ за издаване на сертификат и обжалване на сертификат или отказ
Министърът на околната среда и водите или оправомощените от него лица могат да откажат издаването на сертификат.
В ЗБР няма изрична разпоредба, уреждаща обжалването на отказ за издаване на разрешителни и сертификати по чл. 80 ЗБР. Съгласно чл. 120, ал. 2 КРБ, гражданите и юридическите лица могат да обжалват всички административни актове, които ги засягат, освен изрично посочените със закон. Определението в чл. 21, ал. 3 АПК посочва, че индивидуален административен акт е и волеизявлението за издаване на документ от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения, както и отказът да се издаде такъв документ. Ето защо отказът за издаване на сертификат по чл. 80 ЗБР е такъв индивидуален административен акт и доколкото в ЗБР няма изрична разпоредба, която да прогласява неговата необжалваемост, той подлежи на обжалване по реда, предвиден в АПК.

Заплащане:
За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 50 лв.

За издаване на сертификат за пътуваща изложба, в т.ч. циркове и изложби на растения или животни се събира такса в размер на 50 лв., съгласно ПМС 136/2019 г., чл. 19, т. 1

Таксата може да бъде преведена по банков път: https://www.moew.government.bg/bg/ministerstvo/bankovi-smetki-na-ministerstvo-na-okolnata-sreda-i-vodite/


Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
  • По банков път
  • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта