Категории
Министерство

748 Издаване на решение за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка на планове и програми

На основание на:
Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 година относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда - чл. 4
Закон за опазване на околната среда - чл. 85
Орган, издаващ индивидуален административен акт:
Министър на околната среда и водите
Срок за предоставяне:
30 дни
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
5 години
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
Върховния административен съд
Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Жалбата може да се подаде в срок до 14 дни от оповестяването на административния акт (на информационното табло и интернет страницата на Министерството на околната среда и водите) чрез министъра на околната среда и водите или във Върховния административен съд.

Ограничения и условности:

При електронно заявяване на услугата, гражданите и организациите се идентифицират с КЕП. Средството за електронна идентификация е с ниво на осигуреност „високо“ по смисъла на чл. 8 от Регламент 910/2014.

Възможност за подаване на заявления през Системата за сигурно електронно връчване на Министерство на електроното управление.

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
Електронен адрес за предложения:
Административни звена:
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Екологична оценка, оценка на въздействието върху околната среда и предотвратяване на замърсяването"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София , бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22 , п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 940 6501
Адрес на електронна поща: edno_gishe@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работнота време е от 09:00 часа до 17:30 часа.
Дирекция "Административно и информационно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София , бул. "Княгина Мария Луиза" № 22 , п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 940 6501
Адрес на електронна поща: svetlakoeva@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9:00 часа до 17:30 часа.
Изисквания, процедури, инструкции:
Изисквания

Административната услуга има за цел извършване на екологична оценка на планове/програми.
Екологична оценка се извършва на планове, програми, при чието осъществяване са възможни значителни въздействия върху околната среда и които са в процес на изготвяне и/или одобряване от централни и териториални органи на изпълнителната власт, органи на местното самоуправление и Народното събрание.
С екологичната оценка се цели интегриране на предвижданията по отношение на околната среда в процеса на развитие като цяло и въвеждане принципа на устойчиво развитие.
Екологична оценка на планове и програми се извършва едновременно с изготвянето им, като се вземат предвид техните цели, териториалният обхват и степента на подробност, така че да се идентифицират, опишат и оценят по подходящ начин възможните въздействия от прилагането на инвестиционните предложения, които тези планове и програми включват.
За плановете, програмите и инвестиционните предложения или техните изменения или разширения, попадащи в обхвата на оценките по чл. 81, ал.1, се извършва и оценка за съвместимостта по реда на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.
Необходимостта от ЕО се преценява по реда на глава втора от ЗООС за:
1.планове и програми и техните изменения по чл. 85, ал. 1 ЗООС, които определят ползване на малки територии на местно равнище и/или са включени в приложение № 2;
2.незначителни изменения на планове и програми по ал. 1, т. 1 и/или 2;
3.планове и програми и техните изменения извън приложения № 1 и 2, които очертават рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по приложение № 1 към чл. 92, т. 1 и приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 ЗООС;
4.планове и програми и техните изменения извън приложения № 1 и 2, които не очертават рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по приложение № 1 към чл. 92, т. 1 и приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 ЗООС, за които се предполага, че ще имат значително въздействие върху околната среда и човешкото здраве при прилагането им.

Необходими документи за предоставяне на услугата

Възложител на плана /програмата (заявител на административната услуга) може да бъде обществен орган, физическо или юридическо лице (българско или чуждестранно), което по реда на специален закон, нормативен или административен акт е оправомощено да възложи изготвянето на плана или програмата, предвид §1, т. 21 от Допълнителните разпоредби на Закона за опазване на околната среда.
За заявяване на услугата е необходимо подаване на искане за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на план/ програма по образец, съгласно Приложение № 4 към чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за ЕО.
Към искането се прилагат
А. Информация по чл. 8а, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми:
1.Характеристика на плана/програмата
2.Обосновка на конкретната необходимост от изготвянето на плана/програмата:
3.Информация за планове и програми и инвестиционни предложения, свързани с предложения план/програма:
4.Характеристики на последиците и на пространството, което е вероятно да бъде засегнато,
5.Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия и на съседните ? територии, таблици, схеми, снимки и други - по преценка на възложителя, приложения:
6.Нормативни изисквания за провеждане на наблюдение и контрол по време на прилагане на плана или програмата, в т.ч. предложение на мерки за наблюдение и контрол по отношение на околната среда и човешкото здраве:
7.Информация за платена такса и датата на заплащане.
Б. Електронен носител - 1 бр.

Решение

Екологичната оценка на планове и програми завършва с решение на министъра на околната среда и водите. Влязлото в сила решение е задължително условие за последващото одобряване на плана или програмата. Органите, отговорни за одобряване и прилагане на плана или програмата, се съобразяват със становището или решението и с поставените в тях условия, мерки и ограничения.

Заплащане:
За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 400 лв.

При извършване на процедура по оценка за съвместимост по Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) в рамките на процедури по ЕО се събира само една редуцирана такса съгласно чл. 1, ал. 5, т. 4 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите - за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка - 400 лв.

Бюджетна сметка на МОСВ: IBAN: BG 35BNBG 9661 3000 1387 01 BIC код на БНБ

 


Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
  • По банков път
  • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта