Провежда се Онлайн конкурс „Знания за Натура 2000“

25 ноември 2022 | 09:00


Дирекция „Национална служба за защита на природата“ към Министерство на околната среда и водите провежда първия Национален онлайн конкурс „Знания за Натура 2000“. Дейността е част от проект BG16M1OP002-3.006-0001“Знания за Натура  2000“, който се финансира от Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд.

Онлайн конкурсът е първият от общо 3-те национални конкурса, чиято цел е да подкрепи и затвърди знанията на широката общественост за мрежата Натура 2000. Той стартира на 15 ноември 2022 г., като крайната дата за участие е 11 декември 2022 г., включително. В конкурса имат възможност да участват граждани и организации от всички региони на България.

Победителите ще бъдат изтеглени в периода 12-13 декември 2022 г. със специален софтуер. Всеки участник, който се е регистрирал успешно и е отговорил правилно на всички въпроси участва в томболата за големите награди – лаптоп, смартфон и фотоапарат. Във всяка една от 28-те области на страната ще бъде избран победител, който ще получи таблет, като са предвидени и насърчаващи награди за останалите участници - пауър банки за зареждане на различни устройства.

 

Повече за конкурса „Знания за Натура 2000“ можете да прочетете на https://natura2000.bg/

 

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, по  проект BG16M1OP002-3.006-0001-C04  „Знания за Натура 2000“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че неговото съдържание отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

www.eufunds.bg