Отпадъци

АКТУАЛНИ НАЛИЧНИ ДАННИ ЗА ОТПАДЪЦИ

БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

ГОДИНА

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

 

Общо образувани битови отпадъци (хил.тона)

3193

3011

2881

3080

2862

 

Образувани битови отпадъци на човек от населението (кг/чов./г)

442

419

406

435

407

 

Депонирани битови отпадъци, хил.тона

2217

1994

1851

1903

1750

 

Равнище на рециклиране на битовите отпадъци, %

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

 

Средно за ЕС- 27 (27 държави- от 2020)

43,4

44,9

46,3

46,9

47,4

 

България

23,1

29,4

31,8

34,6

31,5

 

МАСОВОРАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ

ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

 

Пуснати на пазара, тона

380 682

392 547

421 145

453 194

497 493

 

Оползотворени, тона

235 540

254 099

287 777

297 213

300 419

 

ИУЕЕО (Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване)

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

 

Пуснати на пазара, тона

52 968

67 945

72 232

74 832

81 869

 

Оползотворени, тона

40 873

58 313

46 183

52 660

46 917

 

НУБА (Негодни за употреба батерии и акумулатори)

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

 

Пуснати на пазара, тона

10 726

13 495

13 972

13 323

13 653

 

Оползотворени, тона

18 566

15 612

19 037

18 098

19 717

 

ИУМПС (Излезли от употреба моторни превозни средства)

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

 

Пуснати на пазара, броя

81 938

257 238

272 148

274 428

287 161

 

Оползотворени, тона

62 706

72 930

74 755

79 249

76 831

 

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

 

Пуснати на пазара, тона

30 855

34 967

36 570

35 411

35 462

 

Оползотворени, тона

11 864

15 426

18 204

16 250

15 163

 

ГУМИ

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

 

Пуснати на пазара, тона

30 903

37 508

40 314

42 240

41 757

 

Оползотворени, тона

24 010

32 501

33 940

32 262

33 995