Кина Казакова, Кирил Мирчев и Гюлшен Юмер са големите победители в Третия национален онлайн конкурс „Знания за Натура 2000“

23 ноември 2023 | 14:00

 

Кина Казакова от Хасково печели лаптоп, Кирил Мирчев от Кюстендил печели смартфон и Гюлшен Юмер от Пазарджик печели фотоапарат. Това са големите победители в Третия национален онлайн конкурс „Знания за Натура 2000“. Това са националните победители от участвалите общо 1484 души. Областните победители печелят 28 таблета, а като насърчаващи награди са раздадени пауърбанки за зареждане на различни устройства за 33 участника.

Онлайн конкурсът е последният от 3-те национални конкурса, чиято цел е да подкрепи и затвърди знанията на широката общественост и заинтересованите страни за мрежата Натура 2000.

Повече за проекта „Знания за Натура 2000“ можете да прочетете на https://natura2000.bg/znania-za-natura-2000/

 

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, по проект BG16M1OP002-3.006-0001-C04  „Знания за Натура 2000“ с бенефициент дирекция Национална служба за защита на природата към МОСВ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че неговото съдържание отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

www.eufunds.bg