ПРОВЕДЕ СЕ ТРЕТОТО НАЦИОНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

12 юни 2023 | 16:00

На 08 юни 2023 г. в „Бест Уестърн Хотел Експо“ – София се проведе третото национално събитие по проект „Знания за Натура 2000“. Актуалната тема „ПОВИШАВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТТА И ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ ЗА УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В ПРОЦЕСА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАТУРА 2000“ привлече над 100 души от цялата страна: представители на Министерство на околната среда и водите (МОСВ), регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ), администрация на Министерски съвет и други министерства, национални служби и агенции, областни администрации, басейнови дирекции и дирекциите на национални и природни паркове, държавни предприятия, институти към БАН, университети, сдружения на собственици на имоти, асоциации на земеделски производители, животновъдни асоциации, сдружения на предприемачи и работодатели, ловно-рибарски дружества, туристически дружества, медии и др. Събитието беше открито от г-н Мирослав Калугеров, Директор на Дирекция „Национална служба за защита на природата“ към Министерство на околната среда и водите. Лектори бяха Светлана Папукчиева от Консорциум „Комуникации за Натура 2000“, ръководител на екипа и Доц. Д-р Анна Ганева от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН – ключов експерт.

В първия панел бе представен опит и добри практики от Австрия и Франция в разработване и изпълнение на планове за управление на защитените зони. Във втория панел бяха разяснени възможностите за финансиране в „Натура 2000“. В третия панел бе представена ролята на заинтересованите страни в процеса на изпълнение на плановете за управление на „Натура 2000“. Фокусът бе насочен към проекти в областта на управлението на горите, пасищата и сладководните екосистеми. Дискусия по темите на отделните панели бе проведена в рамките на четвъртия панел. Изяснени бяха редица въпроси по представените добри практики, като бе подчертана приложимостта на тези практики в България. Участниците в събитието проявиха интерес и към конкретни аспекти в начина на финансиране по различните програми през новия програмен период.

Трета Национална кампания по проект „Знания за Натура 2000“ продължава с 28 регионални събития: на 13 юни в Пловдив, на 14 юни в Пазарджик, на 16 юни в София, на 20 юни  в Кюстендил и т.н. Информационната кампания ще обхване всички областни градове в страната. Повече информация за регионалните събития от Третата национална кампания можете да намерите на https://natura2000.bg/treta-nacionalna-kampania/.

 

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, по  проект BG16M1OP002-3.006-0001-C04 „Знания за Натура 2000“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Консорциум «Комуникации за Натура 2000» и при никакви обстоятелства не може да се приема, че неговото съдържание отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

www.eufunds.bg