Близо 3000 души участваха във Втория национален онлайн конкурс „Знания за Натура 2000“

30 юни 2023 | 14:00

  • Наталия Тодорова от София, Пенка Джендова от Добрич и Детелина Илиева от Бургас са големите победители във Втория национален конкурс „Знания за Натура 2000“

Наталия Тодорова от София печели лаптоп, Пенка Джендова от Добрич печели смартфон, а Детелина Илиева от Бургас - фотоапарат. Те са националните победители във Втория национален конкурс „Знания за Натура 2000“. От всичките 2875 души участвали в конкурса, 1727 са отговорили правилно на всичките 10 въпроса от Куиза. Областните победители печелят 28 таблета, а като насърчаващи награди са предвидени пауърбанки за зареждане на различни устройства за 33 участника.

Онлайн конкурсът е вторият от общо 3-те национални конкурса, чиято цел е да подкрепи и затвърди знанията на широката общественост и заинтересованите страни за мрежата Натура 2000.

Дирекция „Национална служба за защита на природата“ към Министерство на околната среда и водите проведе втория Национален онлайн конкурс „Знания за Натура 2000“. Дейността е част от проект BG16M1OP002-3.006-0001 “Знания за Натура 2000“, който се финансира от Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.".

 

Повече за конкурса „Знания за Натура 2000“ можете да прочетете на https://natura2000.bg/znania-za-natura-2000/

 

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, по проект BG16M1OP002-3.006-0001-C04  „Знания за Натура 2000“ с бенефициент дирекция Национална служба за защита на природата към МОСВ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че неговото съдържание отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

www.eufunds.bg