Категории
Природа

Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитени зони (ДОСВ) на проект на Общия устройствен план (ОУП) на Община Аврен

В срок 30 дни, считано от 24.08.2022 г., всички заинтересовани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.