Категории
Природа

Доклад за оценка на степента на въздействие на проект на План за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район за басейново управление на водите 2022-2027 г.

В срок 30 дни, считано от 11.09.2023 г., всички заинтересовани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

Документи