Категории
Министерство

1865 Издаване на разрешение за изключенията от забраните, въведени със Закона за биологичното разнообразие по отношение на защитени животинските и растителните видове и видове предмет на регулирано ползване

На основание на:
Закон за биологичното разнообразие - чл.
Орган, издаващ индивидуален административен акт:
Министър на околната среда и водите
Срок за предоставяне:
до 30 дни
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
до 4 години
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
Върховен административен съд
Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
Административния акт подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му по надлежен ред, описан в АПК, пред Административен съд по постоянен адрес или седалище на посочения в акта адресат/и. Когато посочения адресат има постоянен адрес или седалище в чужбина - Административен съд-София.

Ограничения и условности:

При електронно заявяване на услугата, гражданите и организациите се идентифицират с КЕП. Средството за електронна идентификация е с ниво на осигуреност „високо“ по смисъла на чл. 8 от Регламент 910/2014.

Възможност за подаване на заявления в Министерство на електронното управление през Системата за сигурно електронно връчване и през Портал за централизирано заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги на адрес:

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/ministerstva/uslugi-82/1865

 

 

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
Електронен адрес за предложения:
Административни звена:
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Национална служба за защита на природата"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София , бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22 , п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 940 6501
Адрес на електронна поща: edno_gishe@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9:00 часа до 17:30 часа.
Дирекция "Административно и информационно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София , бул. "Княгина Мария Луиза" № 22 , п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 940 6501
Адрес на електронна поща: svetlakoeva@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9:00 часа до 17:30 часа.
Изисквания, процедури, инструкции:
Изисквания

Заявление и
приложения, в зависимост от посоченото обстоятелство по за биологичното разнообразие, по което се иска разрешително:

1.За защита на видове от дивата флора и фауна и за запазване на природни местообитания:
•Експертиза, изготвена от лица, компетентни по предмета на изключението;
•Обосновка за причините, поради които се иска разрешаване ползването на забранени уреди, средства и методи за улавяне и убиване
•Писмено съгласие на собственика на имота или на растителните екземпляри за осъществяването на дейността, предмет на изключението.

2.За предпазване от сериозно увреждане на селскостопански култури, добитък, гори, води, рибарници и други видове имоти:
•Информация, свързана с идентифициране на местоположението на обекта или имота, където е установена щета, чрез посочване на кадастралната единица на земеделския или горския имот и/или чрез посочване на района, местоположението или адреса на имота, рибарника или водоема, където е установена щета, вкл. карти, схеми;
•Описание на случая: кога е нанесена щетата; естеството и размера на щетата, писмени доказателствени материали по случая, снимки, видезаписи;
•Обосновка за причините, поради които се иска разрешаване ползването на забранени уреди, средства и методи за улавяне и убиване, ако се ползват такива;
•Документ, удостоверяващ, че заявителят или определеното от него лице е правоспособен ловец, когато исканото изключение се отнася до убиване на екземпляри с огнестрелно оръжие.

3.В интерес на общественото здраве и безопасност, включително на въздушния транспорт или други причини от първостепенен обществен интерес:
•Обосновка за причините, поради които се иска разрешително за изключение от забраните, включително причините, поради които се иска разрешение за ползването на забранени уреди, средства и методи за улавяне и убиване, ако се ползват такива;
•Документация от компетентни органи на Министерството на здравеопазването или на Министерството на земеделието и храните за установени заболявания на диви животни, които са опасни за хората;
•Документация от компетентни органи на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за влошаване на безопасността на въздушния транспорт в района на летища, поради струпване и/или миграция на птици;
•Документация от компетентни органи на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на енергетиката и други ведомства за специфични общественозначими задължения по отношение на енергийни системи.
4.Други причини от първостепенен обществен интерес, включително такива от социален или икономически характер или изразяващи се в изключително благоприятни последици за околната среда:
•Обосновка за причините, поради които се иска разрешаване на изключения, включително причините, поради които се иска разрешение за ползването на забранени уреди, средства и методи за улавяне и убиване, ако се ползват такива;
•Документация от компетентни органи, доказващи първостепенен обществен интерес и изключително благоприятни последици за околната среда.

5.За целите на научните изследвания и обучението, подпомагане на устойчивото развитие на популациите и при въвеждане на неместни или повторно въвеждане на местни видове и необходимата за тази цел селекция, включително и за изкуствено размножаване на растения:
•Анотация на темата, целите и очакваните резултати на научната разработка или изследването;
•Програма за отглеждане и размножаване на животни и растения при контролирани условия във вивариуми, зоологически или ботанически градини, дендрариуми, живи колекции;
•Програма за попълване или създаване на банки за семена, полен, гамети, ембриони, тъканни и клетъчни култури и други колекции за съхраняване на растителни и животински генетични ресурси при специални условия, вкл. за целите на обучението;
•Програма за дългосрочен мониторинг;
•Документ от приемащата страна - в случаите на износ на екземпляри за целите на изследванията, обучението, попълване на колекции и други нетърговски цели;
•Програма за въвеждане на растителни и животински видове в места, извън района на естественото разпространение на съответните видове и повторното въвеждане на растителни и животински видове в райони, в които понастоящем те не съществуват, но са съществували в миналото;
•Документ, удостоверяващ че заявителят или определеното от него лице е правоспособен ловец, когато исканото изключение се отнася до убиване на екземпляри с огнестрелно оръжие;
•Проект за създаване на насаждения от защитени видове, вкл. анотация на метода на изкуствено размножаване на растения и документ за собственост или договор за ползване на имота, където ще се осъществява дейността;
•Обосновка за причините, поради които се иска разрешение за ползването на забранени уреди, средства и методи за улавяне и убиване;
•Копия от документ, доказващ, че екземплярът е законно убит, уловен или придобит по друг законен начин.

Заплащане:
За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 100 лв.

За издаване на разрешение за изключенията от забраните, въведени със Закона за биологичното разнообразие по отношение на защитени животинските и растителните видове и видове предмет на регулирано ползване, съгласно Тарифа на таксите, които се събират в системата на МОСВ (обн. ДВ. бр. 39 от 20 май 2011 г.), се събират такси, както следва: 

- За научни цели и попълване на колекции, на музеи, ботанически и зоологически градини, както и за дейности, които директно подпомагат опазването на видовете растения и животни - 40 лв., съгласно ПМС № 136/2019 г., чл. 18, т. 3а

- Във всички останали случаи, вкл. проекти, които нямат за цел директно подпомагане опазването на видовете растения и животни, като мониторинг и др. - 100 лв., съгласно ПМС № 136/2011 г., чл. 18, т.3б

ЗАБЕЛЕЖКА не се дължи административна такса при подаване на заявление за разрешителните за разрушаване или преместване на гнезда от физически лица.


Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
  • По банков път
  • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта