Категории
Превантивна дейност

Актуално

Пилотен проект на Форума за контрол на Регламент (ЕС) 649/2012 относно износа и вноса на опасни химикали (PIC)

13 държави членки взеха участие в Пилотния проект на Форума за контрол на Регламент PIC. Проведени са 296 проверки. Проектът се фокусира върху задълженията за износ на химикали съгласно Регламент PIC и по-специално върху уведомленията за износ и предоставянето на информационен лист за безопасност на получателите в трети страни.

В 10 % от случаите дружествата не са нотифицирали износ на химикали, когато нотификация се е изисквала.

Беше проверено също дали изискваната информация за безопасност е съпровождала изнесените химикали под формата на етикети и информационни листове за безопасност и дали са били опаковани съгласно приложимите изисквания. В повечето случаи дружествата са изпълнили задълженията си.

Митническите органи също взеха участие в проекта предвид съществената им роля при контрола на задълженията по Регламент PIC.

Контролните органи са предприели мерки по отношение на откритите несъответствия в периода на проекта. 18 предписания, 13 устни съвета и 12 административни актове са били изаддени. 14 случая са дадени на прокурор и са наложени 2 глоби.

Проктът даде възможност на контролните органи да придобият практически опит и да установят добри практики, които да са от полза в бъдещия контрол по Регламент PIC. Въз основа на заключенията от проекта са дадени препоръки към Форума, Европейската комисия, контролните органи на държавите членки, митниците и индустрията.

Решения от 8-та Конференция на страните по Ротердамската конвенция относно процедурата по предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни химични вещества и пестициди

На проведената в Женева, Швейцария, на 24 април до 5 май 2017 г., 8-ма Конференция на страните по Ротердамската конвенция, бяха взети следните решения за включване на нови четири химикала в приложение III на конвенцията и следователно, в процедура по предварително обосновано съгласие при международната им търговия (PIC): карбофуран (CAS № 1563-66-2), трихлорфон (CAS № 52-68-6), късоверижни хлорирани парафини (CAS № 85535-84-8), всички трибутилкалаени съединения, вкл. трибутилкалаен оксид (CAS № 56-35-9), трибутилкалаен флуорид (CAS № 1983-10-4), трибутилкалаен метакрилат (CAS № 2155-70-6), трибутилкалаен хлорид (CAS № 1461-22-9), трибутилкалаен бензоат (CAS № 4342-36-3), трибутилкалаен линолеат (CAS № 24124-25-2) и трибутилкалаен нафтален (CAS № 85409-17-2). Това означава, че страните по конвенцията трябва да предоставят обосновани решения за внос на горепосочените химикали на тяхната територия, на Секретариата на конвенцията, чрез документи за взимане на решение, които се публикуват в PIC циркуляр.

От 2014 г. е налична и приложима  новата база данни на Европейската агенция по химикали (ECHA) - ePIC за подаване и съхраняване на уведомления и разрешения за износ на химикали от Приложение I на Регламент (ЕС) 649/2012 относно износа и вноса на опасни химикали. Износителите на химикали в обхвата на PIC Регламента подават уведомленията и разрешенията за износ директно чрез ePIC.

Износителите и вносителите на PIC химикали подават годишните си доклади с количествата изнесени или внесени вещества от Приложение I на PIC Регламента през предходната година чрез ePIC.

Регламент (ЕС) 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно износа и вноса на опасни химикали (преработен текст). Регламент (ЕС) 649/2012 отменя Регламент (ЕО) 689/2008 и се прилага считано от 1 март 2014 г.