Категории
Превантивна дейност

Актуално

Решения от 8-та Конференция на страните по Ротердамската конвенция относно процедурата по предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни химични вещества и пестициди

На проведената в Женева, Швейцария, на 24 април до 5 май 2017 г., 8-ма Конференция на страните по Ротердамската конвенция, бяха взети следните решения за включване на нови четири химикала в приложение III на конвенцията и следователно, в процедура по предварително обосновано съгласие при международната им търговия (PIC): карбофуран (CAS № 1563-66-2), трихлорфон (CAS № 52-68-6), късоверижни хлорирани парафини (CAS № 85535-84-8), всички трибутилкалаени съединения, вкл. трибутилкалаен оксид (CAS № 56-35-9), трибутилкалаен флуорид (CAS № 1983-10-4), трибутилкалаен метакрилат (CAS № 2155-70-6), трибутилкалаен хлорид (CAS № 1461-22-9), трибутилкалаен бензоат (CAS № 4342-36-3), трибутилкалаен линолеат (CAS № 24124-25-2) и трибутилкалаен нафтален (CAS № 85409-17-2). Това означава, че страните по конвенцията трябва да предоставят обосновани решения за внос на горепосочените химикали на тяхната територия, на Секретариата на конвенцията, чрез документи за взимане на решение, които се публикуват в PIC циркуляр.

От 2014 г. е налична и приложима  новата база данни на Европейската агенция по химикали (ECHA) - ePIC за подаване и съхраняване на уведомления и разрешения за износ на химикали от Приложение I на Регламент (ЕС) 649/2012 относно износа и вноса на опасни химикали. Износителите на химикали в обхвата на PIC Регламента подават уведомленията и разрешенията за износ директно чрез ePIC.

Износителите и вносителите на PIC химикали подават годишните си доклади с количествата изнесени или внесени вещества от Приложение I на PIC Регламента през предходната година чрез ePIC.

Регламент (ЕС) 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно износа и вноса на опасни химикали (преработен текст). Регламент (ЕС) 649/2012 отменя Регламент (ЕО) 689/2008 и се прилага считано от 1 март 2014 г.