Категории
Превантивна дейност

Нотификация за списък с класификация и етикетиране

Нотификация към Списъка за класифициране и етикетиране Всеки производител или вносител, който пуска на пазара вещества, трябва да подаде нотификация към Европейската Агенция по химикали с цел включване на тази информация към Списъка за класифициране и етикетиране. Веществата трябва да се нотифицират в срок от един месец след пускането им на пазара. За кои вещества се подава нотификация? Изискването за нотификация включва:

 • всички вещества, които подлежат на регистрация по REACH;
 • всички вещества, класифицирани като опасни и които са пуснати на пазара в самостоятелен вид или в смес над пределните граници на концентрация, които водят до класифициране на сместа като опасна.

Всяка нотификация трябва да включва:

 • име и данни за контакт на нотификатора;    идентичност на веществото, включително име и други идентификатори, информация относно молекулярната и структурната формула, състав, естество и количество добавки;
 • класифициране на веществото в съответствие с критериите за CLP;
 • причина да не се класифицира, ако веществото е класифицирано спрямо някои, но не всички класове на опасност или подразделения, което показва дали това се дължи на  липса на данни; данни, недостатъчни за формулиране на заключение, или данни, които са достатъчни за некласифициране;
 • специфични пределни концентрации или M-коефициенти по целесъобразност, включително обосновка за тяхното определяне; и
 • елементи на етикета, включително пиктограми за опасност, сигнални думи, предупреждения за опасност и допълнителни предупреждения за опасност.

Как се подава нотификация?

 • Наръчник за подаване на данни част 12: Как да изготвим и подадем нотификация на C&L чрез IUCLID?
 • Практическо ръководство 7: Как да нотифицираме вещества за списъка за класифициране и етикетиране
 • REACH-IT Ръководство на индустриалния потребител, Част 15 - Управление на вашата група от производители и вносители
 • Excel инструмент за подаване на пакет нотификации
 • Excel инструмент за създаване на "група от производители и вносители"

Списъкът за класификация и етикетиране (C&L) представлява база данни, която съдържа основна информация за класификация и етикетиране на нотифицирани и регистрирани вещества от производители и вносители. Тя също така ще съдържа списък на хармонизираните класификации (таблица 3.1 от приложение VI към CLP). Списъкът ще бъде създаден и ще се поддържа от ECHA в края на 2010 г.