Категории
Превантивна дейност

Методики

Методика за попълване на заявление за издаване на комплексно разрешително

* Tаблици към методиката

Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни  по чл. 117 от ЗООС

Методика за определяне на най-добрите налични техники (НДНТ)

ВАЖНО! Обръщаме внимание, че съгласно чл.122, ал.2, т. 11 и 12 от ЗООС (ДВ, бр. 32 от 24.04.2012 г.) и т.9 от раздел ІІ на Приложение 1 на Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (изм. и доп., ДВ, бр.69 от 11.09.2012г.), заявлението за издаване на КР, подадено от операторите на нови инсталации, задължително следва да съдържа доклад за базовото състояние, т.е. информация по чл.122, ал. 2, т.11 и 12 на ЗООС.

Методика за реда и начина за контрол на комплексното разрешително. Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително

* ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Схема на процедурата за проверка на информацията, докладвана за ЕРЕВВ и PRTR