Категории
Превантивна дейност

Проекти на решения за инвестиционни предложения за заседание на ВЕЕС-основен състав

На основание чл.97, ал.7 от Закона за опазване на околната среда, Министерство на околната среда и водите (МОСВ) информира чрез интернет страницата си обществеността за същността на възможните решения и оповестява проекта на решение по ОВОС в срок до три работни дни преди заседанието на Висшия експертен екологичен съвет (ВЕЕС)-основен състав. Организаията на ВЕЕС-основен състав на МОСВ се осъществява от отдел "Екологична оценка и ОВОС" на дирекция "Екологична оценка, ОВОС и ПЗ" на МОСВ. Секретар на ВЕЕС-основен състав: Мая Ганджова, гл.експерт в отдел "Екологична оценка и ОВОС", дирекция "Екологична оценка, ОВОС и ПЗ", е-поща: mgandzhova@moew.government.bg