Категории
Превантивна дейност

Документи за обществен достъп до ЗОПОЕЩ

1. Съобщение за ценоразпис, съгласно Наредба №1 за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените случаи от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение, обн. ДВ  бр. 96/07.11.2008г. приложение към Съобщение за ценоразпис

2. Заповеди/проекти на заповеди/обяви:

  • 2023 г.

 21.06.2023 г. О Б Я В А по чл. 34, ал. 7 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ) за представяне на препоръки и становища по случай на отстраняване на екологичната щета на река Марица след залпово токсично замърсяване от 25.01.2020 г.  Срок за получаване на препоръки и становища: 14 дни от публикуване на обявата (до 05.07.2023 г. вкл.).

  •  2021 г.

Заповед № РД-23/12.01.2021 г. на министъра на околната среда и водите за изпълнение на оздравителни мерки от "Топлофикация Перник" АД на основание Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети

  • 2020 г.

ПРОЕКТ на заповед на министъра на околната среда и водите за определяне на оздравителни мерки по реда на глава втора, раздел втори на ЗОПОЕЩ относно аварийна ситуация с пробив на дига на Сгуроотвал „7-ми септември“ на „Топлофикация Перник“ АД – гр. Перник, 28.09.2020г.

ОБЯВА по чл. 29, ал. 2 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети, 28.09.2020г.

  • 2019 г.

Заповед № 270/29.10.2019 г. на директора на Регионална инспекция по околна среда и водите – Варна за изпълнение на превантивни мерки на основание на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети

Заповед № РД-917/29.11.2019 г. на министъра на околната среда и водите за определяне на областен управител за изпълнение на превантивни мерки на основание на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети

  • 2014 г.

Заповед № РД-558/22.07.2014 г. на министъра на околната среда и водите за отмяна на Заповед №РД-802/24.10.2014г. на министъра на околната среда и водите за определяне на областния управител за отговорен за изпълнение на превантивните мерки, постановени със Заповед №296/17.09.2012г. на директора на РИОСВ - Благоевград.

  • 2013 г.

Заповед № 53/15.03.2013 г. на директора на Регионална инспекция по околна среда и водите – Варна за изпълнение на превантивни мерки на основание на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети

Заповед № РД-402/24.04.2013 г. на министъра на околната среда и водите за определяне на областен управител за изпълнение на превантивни мерки на основание на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети

  • 2012 г.

Заповед № 296/17.09.2012 г.  на директора на Регионална инспекция по околна среда и водите – Благоевград за изпълнение на превантивни мерки от Богдана хххххххх Соколова на основание на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети

Заповед № РД-802/24.10.2012 г.  на министъра на околната среда и водите за определяне на областен управител за изпълнение на превантивни мерки на основание на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети

  • 2010 г.

Заповед №РД-08-30/05.03.2010г. на Директора на Регионална инспекция по околна среда и водите – Стара Загора за изпълнение на превантивни мерки от “Агробиохим”АД (в несъстоятелност) – гр. Стара Загора на основание на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети

Заповед №РД-337/31.03.2010г. на Министъра на околната среда и водите за определяне на областен управител за изпълнение на превантивни мерки на основание на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети

  • 2009 г.

Заповед №РД-03-28/17.03.2009г. на Директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” – гр. Пловдив за изпълнение на превантивни мерки от „Йонтех” ООД – гр. София на основание на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети

Заповед №РД–217/19.03.2009г. на Министъра на околната среда и водите за определяне на областен управител за изпълнение на превантивни мерки на основание на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети