Категории
Превантивна дейност

Публичен портал за електронни услуги по ЗОПОЕЩ

Ново! Информация, във връзка с публичния регистър по Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ)

Министерството на околната среда и водите информира заинтересованите страни, че на адрес: https://public-zopoesht.moew.government.bg/services е осигурена възможност за онлайн подаване на информация за вписване в публичния регистър по ЗОПОЕЩ от задължените по закона органи на изпълнителната власт и оператори.
Информацията може да се подаде с квалифициран електронен подпис (КЕП).
За тези, които нямат КЕП, е осигурена възможност за подаване на информацията с код (В този случай, след получаване на съобщение с код и потвърждение, че информацията е записана в системата, следва да изпратите Декларацията за достоверност на данните по чл.6, ал.4 от Наредба за публичния регистър на операторите, които извършват дейности по Приложение №1 към чл.3, т.1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети, обн. ДВ, бр. 109/2008г., посл. изм., бр. 10/2021г.).
Публичният регистър по ЗОПОЕЩ е достъпен на адрес: https://public-zopoesht.moew.government.bg