Категории
Превантивна дейност

Публичен регистър по ЗОПОЕЩ

Информация, във връзка с публичния регистър по Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ)

Министерството на околната среда и водите информира заинтересованите страни, че на адрес: https://public-zopoesht.moew.government.bg/services е осигурена възможност за онлайн подаване на информация за вписване в публичния регистър по ЗОПОЕЩ от задължените по закона органи на изпълнителната власт и оператори.
Информацията може да се подаде с квалифициран електронен подпис (КЕП). За тези, които нямат КЕП, е осигурена възможност за подаване на информацията с код.
Публичният регистър по ЗОПОЕЩ е достъпен на адрес: https://www.moew.government.bg/bg/prevantivna-dejnost/ekologichna-otgovornost/publichen-registur-po-zopoest/publichen-portal-za-elektronni-uslugi-po-zopoest/.