Категории
Превантивна дейност

Указания/Ръководства

Ръководства:

НОВО: Ръководство относно хармонизираната информация във връзка със спешните действия от здравен характер - на английски език.

Пиктограми — Какво означават? - кратко ръководство.

Уебстраници на Европейската агенция по химикали (ECHA) за класификация на смеси

Класифициране и етикетиране на химикали - Кратко ръководство за класифицирането и етикетирането в ЕС (2014 г.)

Уводното ръководство относно Регламент CLP: описва основните задължения и процедури според новия регламент, версия 2.1 от август 2015 г.

Ръководството за прилагане на критериите съгласно CLP - версия 5, юли 2017 г. (на английски език) и версия 2.0, април 2012 г. (на български език)

Ръководство относно етикетирането и опаковането в съответствие с Регламент (EО) № 1272/2008 (юли 2017 г.). Актуална версия на английски език - март 2019 г.

Практическо ръководство 7: Как да нотифицираме вещества за списъка за класификация и етикетиране(септември 2010 г.)