Категории
Превантивна дейност

Указания

Методически указания относно задълженията на РИОСВ по прилагането на новите разпоредби на Глава седма, раздел II „Комплексни разрешителни“ на Закона за опазване на околната среда, (ДВ, бр. 32 от 2012 г.), изпратени до директорите на РИОСВ с писмо на МОСВ с изх.№ 05-08-5410/28.08.2012 г.

Указания относно производството и леенето на черни и цветни метали

Указания относно класификацията на инсталации, извършващи дейности по т.2.5.а) и т.2.5.б) на Приложение 4 на ЗООС

Критерии за наличие на комплексно въздействие за целите на класифициране на инсталации и дейности по Приложение 4 на ЗООС

Указания по прилагане на т. 5.5. от Приложение 4 на ЗООС

Насоки на Европейската комисия относно докладите за базовото състояние съгласно чл.22, параграф 2 от Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от промишлеността

Решение за изпълнение на Европейската комисия №2018/1135/ за определяне на вида, формата и честотата на подаване на информацията, която да бъде предоставянао от държавите членки за целите на докладването относно изпълнението на Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и Съвета относно емисиите от промишлеността, обн. 14.08.2018г.