Категории
Превантивна дейност

Наноматериали

Обсерватория за наноматериали на ЕС

Нов подход за оценка на опасностите за наноматериали.

Използване на (еко) токсикологични данни за преодоляване на пропуските в данните между и групирането на наноформи от същото вещество


! Информация за наноматериалите на интернет страницата на Европейската агенция по химикали (ЕСНА).


OECD публикува нови данни за наноматериалите. Регистрантите се приканват да вземат под внимание информацията, която е публикувана на страницата на ЕСНА (на английски език). OECD стартира разпространението на информация за рисковете за 11 наноматериала в IUCLID формат. Новата информация е резултат от експериментална програма, при която са използвани 11 търговско приложими наноматериали за генериране на резултати от 780 проучвания относно техните присъщи свойства. Това вече е дало значителен принос за специфичните изменения на съществуващите указания за тестване и е генерирало многобройни специфични за наноматериалите (еко)токсикологични данни.


ЕСНА актуализира наръчник за потребителя за регистрация на наноматериалите в IUCLID. Наръчникът има за цел да предостави практически насоки относно представянето на информацията за регистрация на наноматериалите в досието под формата на IUCLID по последователен и съгласуван начин, в зависимост от това дали наноформата представлява самостоятелно вещество или една или повече форми на дадено вещество. Наръчникът е публикуван на страницата на ECHA: http://echa.europa.eu/bg/view-article/-/journal_content/title/the-iuclid-user-manual-for-nanomaterials-has-been updated;jsessionid=C773B02C79385E53353CF57F41DBA845.live1