Категории
Превантивна дейност

Най-добри налични техники (НДНТ)

Решения на Европейската комисия за формулиране на заключения за най-добри налични техники (НДНТ), съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно емисиите от промишлеността (http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/):

Решение №2012/134/EC за формулиране на заключения за НДНТ при стъкларското производство, обн. 08.03.2012г.

Решение №2012/135/EC за формулиране на заключения за НДНТ при производството на чугун и стомана, обн. 08.03.2012г.

Решение №2013/84/ЕС за формулиране на заключения за НДНТ при дъбене на кожи, обн. 16.02.2013г.

Решение №2013/163/ЕС за формулиране на заключения за НДНТ при производство на цимент, вар и магнезиев оксид, обн. 09.04.2013г.

Решение №2013/732/ЕС за формулиране на заключения за НДНТ при производство на хлор-алкални продукти, обн. 11.12.2013г.

Решение №2014/687/ЕС за формулиране на заключения за НДНТ при производство на целулоза, хартия и картон, обн. 30.09.2014г.

Решение №2014/738/ЕС за формулиране на заключения за НДНТ при рафинирането на нефт и газ, обн. 28.10.2014г.

Решение №2015/2119/EC за формулиране на заключения за НДНТ при производството на плочи от дървесни частици, обн. 24.11.2015г.

Решение 2016/902/ЕС за установяване на заключения за НДНТ за системи за пречистване/управление на обичайни отпадъчни води и отпадъчни газове в химическия сектор, обн. 09.06.2016 г.

Решение №2016/1032/ЕС за формулиране на заключения за НДНТ в цветната металургия, обн. 30.06.2016г.

Решение №2017/302/ЕС за формулиране на заключения за НДНТ при интензивното отглеждане на птици или свине, обн. 21.02.2017г.

Решение №2017/1442/ЕС за формулиране на заключения за НДНТ при големите горивни инсталации, обн. 17.08.2017г.

ново Решение за изпълнение (ЕС) 2021/2326 на Комисията от 30 ноември 2021 г. за формулиране на заключения за НДНТ за големи горивни инсталации.

Решение №2017/2117/ЕС за формулиране на заключения за НДНТ при производството на органични химикали в големи обеми, обн. 07.12.2017г.

Решение №2018/1147/ЕС за формулиране на заключения за НДНТ за третиране на отпадъци, обн. 17.08.2018г.

Решение №2019/2010/ЕС за установяване на заключения за НДНТ за изгаряне на отпадъци, обн. 03.12.2019г.

Решение №2019/2031/ЕС за установяване на заключения за НДНТ при производството на храни, напитки и млечни продукти, обн. 04.12.2019г.

Решение за изпълнение (ЕС) 2020/2009 за установяване на заключения за НДНТ във връзка с повърхностно третиране с използване на органични разтворители, включително консервиране с химикали на дървен материал и продукти от дървен материал, обн. 09.12.2020г.

Рeшение за изпълнение (ЕС) 2022/2508 на Комисията за установяване на заключенията за НДНТ относно емисиите от текстилната промишленост

Решение за изпълнение (ЕС) 2022/2110 на Комисията за установяване на заключенията за НДНТ за промишлеността за обработване на черни метали, обн. 04.11.2022 г.

Решение за изпълнение (ЕС) 2022/2427 на Комисията за установяване на заключения за НДНТ за системите за управление и пречистване на обичайни отпадъчни газове в химическия сектор, обн. 12.12.2022 г.