Категории
Превантивна дейност

Законодателство

НОВО: Закон за опазване на околната среда (ЗООС), посл. изм. и доп., бр. 12 от 3.02.2017 г.
 
 

Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях, Приета с ПМС № 2 от 11.01.2016 г., обн., ДВ, бр. 5 от 19.01.2016 г., в сила от 19.01.2016 г.

Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях - word формат

Директива 2012/18/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества, за изменение и последваща отмяна на Директива 96/82/ЕО на Съвета

НОВО: Изменение на Приложение I към Конвенцията за трансграничните въздействия на промишлените аварии, Прието с Решение 2014/2 на 4.12.2014 г. на Осмата среща на Конференцията на страните, проведена на 3 – 5 декември 2014 г. в Женева. Издадено от Министерството на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г., в сила от 19.12.2015 г.

 
Конвенция за трансграничните въздействия на промишлените аварии,Ратифицирана със закон, приет от 37-о Народно събрание на 16.03.1995 г. – ДВ, бр. 28 от 28.03.1995 г. Издадена от Министерството на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 68 от 4.09.2015 г., в сила от 19.04.2000 г., изм., бр. 75 от 27.09.2016 г., в сила от 19.12.2015 г.

Тук можете да създавате съдържание, което ще се използва в рамките на модула.