Категории
Превантивна дейност

Директива 2012/18/ЕС относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества (Севезо)

Директива 2012/18/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества, за изменение и последваща отмяна на Директива 96/82/ЕО на Съвета

За изменящо законодателство и други приложими актове, моля, вижте съответния раздел от меню "Химични вещества".