Категории
Превантивна дейност

Административна услуга

За откриване на процедура по присъждане на екомаркировката на ЕС в Министерството на околната среда и водите се подават следните документи:

1. Заявление за откриване на процедура – Образец 1

2. Информация съгласно чл. 9, т.3 от Регламент (ЕО) № 66/2010 - Образец 2

3. Декларация във връзка с намаление на таксите - Образец 3

Дължимите такси за екомаркировката на ЕС са определени в чл. 7 от Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите.

 

За контакти:

Галя Стоянчева, тел.: 02 940 63 58, e-mail: gstoyancheva@moew.government.bg