Категории
Превантивна дейност

Указания и Правилници

НОВО: "Инструкция за взаимодействие между Министeрство на околната среда и водите и Агенция Митници", в сила от 05.07.2016 г.

ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Експертния съвет за оценка на приоритетни вещества

Заповед за утвърждаване на Правилник за организацията и дейността на Експертния съвет за оценка на приоритетни вещества

Ръководство за националните инспектори по труда по отношение на взаимодействието между Регламент REACH и Директивите CAD и CMD (на английски език).

Указания за провеждане на контролна дейност по прилагането на Регламент 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).

Резюмирана информация относно четири доклада на Европейската агенция по химикали за определени употреби на кадмий, свързани с вписване 23 (Cd) в приложение ХVІІ на REACH (рестрикции).