Категории
Превантивна дейност

REACH

 • Регистрация

  Регистрацията - стъпка по стъпка: Прегледайте гамата от продукти на Вашата компания (запис на Уебинара) Намерете сърегистранти (запис на Уебинара) Организирайте се заедно със съвместните регист...

 • Ръководства

  Текущи консултации по нови ръководства и изменения на ръководствата

 • Информационни листове за безопасност

  НОВО Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията от 18 юни 2020 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката...

 • Потребители надолу по веригата

  Потребителите на химикали са засегнати от Регламентите REACH и CLP по различни начини и техните задължения зависят от дейността им и от химикалите, с които боравят. ЕСНА изготви серия от документи, ...

 • Разрешаване

  ECHA е добавила 4 нови вещества към Кандидат списъка на 16 януари 2020 г. Това са: #Наименование на веществотоЕО номерCAS номерПричина за включванеПримерни употреби 1 Диизохексилфталат 276-0...

 • Ограничаване

  По искане на Европейската комисия ECHA е оценила безопасността на пигментите, използвани в мастилата за татуировки и перманентен грим. Агенцията е изпратила научните си становища на Комисията през юни...

 • IT инструменти

   НОВО Компаниите могат да тестват базата данни на ECHA SCIP за продукти, съдържащи вещества, пораждащи сериозно безпокойство, включени в Кандидат списъка. Окончателният вариант на базата дан...

 • Контролна дейност

  Започна Осмия координиран европейски проект (REF-8) на Форума на Европейската агенция по химикали (ECHA). Проектът ще провери дали дружествата, продаващи опасни вещества, смеси, биоциди и изделия онла...

 • Събития

  Уебинар - Задължения при износ на опасни химикали извън ЕС - 24 септември 2020 г. 11:00-13:00 ч. Ако планирате износ на опасни химикали извън ЕС, може би имате задъления по Регламент PIC. В обхвата м...

 • Ръководство за потребители на NMP (1-метил-2-пиролидон)

  Как да се спазва ограничаване 71 на REACH? Настоящият документ има за цел да помага на потребителите при изпълнение на задълженията им съгласно регламента REACH....

 • Ръководства относно идентифициране на вещества

  НОВО Допълнение за наноформи към Ръководството за регистрация и за идентифициране на вещества. Уебстраници на ECHA Въпроси и отговори относно профила на идентичност на вещество (SIP) Допъ...

 • Ръководства за регистрация

  НОВО Допълнение за наноформи към Ръководството за регистрация и за идентифициране на вещества. Допълнителна информация относно регистрацията по REACH Европейската агенция по химикали публикува ...