Категории
Превантивна дейност

Контролна дейност

Започна Осмия координиран европейски проект (REF-8) на Форума на Европейската агенция по химикали (ECHA). Проектът ще провери дали дружествата, продаващи опасни вещества, смеси, биоциди и изделия онлайн в държавите - членки на Европейския съюз или Европейското икономическо пространство спазват изискванията на Регламенти REACH, CLP и BPR. Работната фаза на проекта ще продължи до 31 декември 2020 г. Ще участват 29 държави.

 Проектът ще се фокусира върху продукти, предназначени за масовия или професионалния потребител, които се предлагат онлайн или чрез уебсайт на дружеството, или чрез платформи като Amazon и eBay.

 Контролните органи ще проверят дали купувачите са информирани за наличието на опасни вещества в продуктите преди зевършването на поръчката и дали определени изисквания на Регламентите са изпълнени. Това може да стане чрез проверка на обявата за химичен продукт или чрез закупуване и анализ на такива продукти.

 Проектът цели и да се повиши осведомеността на дружествана и онлайн платформите за продажба относно задълженията, свързани с предлагането в интернет на вещества, смеси и продукти. Също да се увеличи комуникацията и сътрудничеството между контролните органи в различните държави членки.

Доклад за резултатите от проект REF-8 относно прилагането на задълженията по CLP, REACH и BPR, свързани с вещества, смеси и изделия, продавани онлайн.


 Шестият координиран европейски проект - REF-6 се спря на контрола на класификацията и етикетирането на химични смеси. Най-често проверяваните смеси са миещи и почистващи продукти; биоцидни продукти; лакове, бои, оцветители и разтворители; лепила; ароматизатори.

Контролните органи от 29 държави провериха 3 391 смеси в 1 620 дружества (производители, вносители, потребители надолу по веригата и дистрибутори).

Тема на проекта бяха и изключенията от изискванията за етикетиране и опаковане, хармонизираната класификация, биоцидите и специалните изисквания за капсули с течни детергенти за пране.

Основните заключения на проекта са:

  • 43 % от проверените дружества и 44 % от проверените смеси са имали поне едно несъответствие.
  • 17 % от проверените смеси са били с неправилна класификация, което е довело до неправилно етикетиране и съвети за безопасна употреба.
  • По отношение на хармонизираната класификация - за 9 % от проверените вещества не е била приложена изискваната хармонизирана класификация.
  • 33 % от проверените смеси са били етикетирани неправилно.
  • 33 % от проверените информационни листове за безопасност са били в несъответствие с проверените в рамките на проекта изисквания.
  • При 22 % от проверените капсули с течни детергенти за пране външната опаковка не е запазила функционалността си при повтарящо се отваряне и затваряне.
  • 7 % от проверените биоцидни продукти не са имали разрешение съгласно Регламент (ЕС) 528/2012 относно предоставянето на пазара и употребата на биоцидни продукти (BPR) или националното законодателство. При 17 % етикетите са били с несъответствия.

Производителите, вносителите и потребителите надолу по веригата трябва да положат повече усилия, за да класифицират смесите си правилно и да предадат тази информация надолу по веригата на доставки. Това ще попречи на разпространението на неправилна информация чрез информационните листове за безопасност и етикетите. Индустрията трябва да работи и за подобряване на качеството на информационните листове за безопасност, което ще повиши качеството на информацията във веригата на доставки.

В допълнение, необходимо е да се подобри разбирането на законодателството за биоциди, за да се сведат до минимум нарушенията порази непознаване на BPR.

Съвет към индустрията е да подобри качеството на опаковките на капсулите с течни детергенти за пране, за да съответстват на законовите изисквания.