Категории
Превантивна дейност

Контролна дейност

НОВО: Съвместна Заповед № РД-01-119/04.05.2018 г. на министъра на здравеопазването, № РД-268/11.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите и № 01-457/31.05.2018 г. на министъра на труда и социалната политика за утвърждаване на Указания за провеждане на контролната дейност по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, във връзка с прилагането на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) и Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP).

Целта на новите указания е да подпомагат контрола и взаимодействието между регионалните структури на министерство на околната среда и водите, министерство на здравеопазването и министерство на труда и социалната политика, като актуализират до сега действащите указания и се допълват с насоки по прилагането на Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP).

  • Указания за провеждане на контролната дейност по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, във връзка с прилагането на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) и Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP);
  • Приложение № 1. Сравнителна таблица с основните прилики и разлики на DN(M)ELs за работници и OELs на ниво ЕС;
  • Приложение № 2. Формат и съдържание на информацията, събирана и поддържана от задължените лица и удостоверяваща изпълнението на изискванията на чл. 36 от Регламент REACH и чл. 49 от Регламент CLP;
  • Приложение № 3. Формат на досие за задължените лица по REACH и CLP, поддържано от РИОСВ;
  • Приложение № 4.1. Модулен въпросник за контрол на изискванията на REACH и CLP за РИОСВ;
  • Приложение № 4.2. Модулен въпросник за контрол на изискванията на REACH и CLP за РЗИ;
  • Приложение № 4.3. Модулен въпросник за контрол на изискванията на REACH за ИА ГИТ;
  • Приложение № 5. Списък с лаборатории на територията на Република България, които извършват анализи за определяне на живак;
  • Приложение № 6. Списък за проверка на ИЛБ;
  • Приложение № 7. Формат за отчет на контролната дейност за РИОСВ, РЗИ и ИА ГИТ.

НОВО: Заповед № РД-270/11.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите за отмяна на Указания за провеждане на контролната дейност по прилагането на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), утвърдени със Заповед № РД-250/08.04.2009 г.


Резултати от първия пилотен проект на ЕСНА по отношение на разрешаването: Целта на проекта е била да провери съответствието с разпоредбите на Регламент REACH по отношение пускането на пазара и употребата на MDA и мускусен ксилен. В пилотния проект са взели участие 18 държави членки и са извършени общо 421 проверки. Установени са само три несъответствия. Окончателен доклад

Резултати от изпълнението на пилотен проект за проверка на условията за производство и употреба на регистрирани междинни продукти, по реда на Регламент REACH, проведен с участието на експерти от Регионалните инспекции по околна среда и води и териториалните дирекции на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, 2014 г.