Категории
Превантивна дейност

Контролна дейност

НОВО: Започва Седми европейски координиран проект (REF-7) за контрол на задълженията за регистрация след последния краен срок за регистрация в сътрудничество с митническите органи, включително проверка на строго контролираните условия, приложими за веществата, регистрирани като междинни продукти съгласно Регламент REACH

Очаква се в проекта да вземат участие всички 31 страни от Европейския съюз и Европейското икономическо простраснство.

Проектът има за цел да провери спазването на задълженията на производителите и вносителите да регистрират произвежданите и внасяните от тях вещества след последния срок за регистрация през 2018 г. Проверките ще обхващат произведени и внесени вещества във всички тонажни групи, като основният фокус ще бъде върху вещества в тонаж от 1 до 100 тона на година. Проверките ще включват и някои части от регистрационните досета, както и други задължения, свързани д регистрацията като това регистрантите да актуализират досиетата си.

Контролните органи на държавите членки ще проверяват и дали веществата, регистрирани като междинни продукти, се произвеждат и използват при строго контролирани условия. Ще бъдат проверявани и вещества, регистрирани като мономери в полимери.

Проверки ще бъдат извършвани през цялата 2019 г. Доклад с резултатите от проекта ще бъде публикуван през четвъртото тримесечие на 2020 г.


 Пети европейски координиран проект (REF-5) за контрол на разширените информационни листове за безопасност и сценариите на експозиция съгласно Регламент REACH

По време на REF-5 контролните органи от 29 държави - членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство извършиха 898 проверки на 1 435 вещества. Проектът се фокусира основно върху начина, по който дружествата предават на клиентите си информация за безопасната употреба на опасни химикали.

Целта на проекта е да бъде повишена осведомеността относно разширените информационни листове за безопасност и да бъде изготвено описание на съществуващата ситуация по отношение на ефективността на предаване на информацията в тях на потребителите.

Проверяващите се фокусираха върху задълженията на дружествата съгласно Регламент REACH да изготвят сценарий на експозиция, който описва мерките за управление на риска, съдържащи се в доклада за безопасност на химичното вещество, и да се уверят, че информацията от този сценарий се предава надолу по веригата на доставки в разширения информационен лист за безопасност.

Беше проверено също дали потребителите надолу по веригата прилагат тези мерки за управление на риска или изготвят собствена оценка за безопасност. Специално внимание беше обърнато дали работниците, боравещи с опасни химикали са получили информация за безопасна употреба и как тя се прилага на работното място.Регионалните инспекции по околна среда и води, Регионалните здравни инспекции и териториалните дирекции "Инспекция по труда" взеха съвместно участие в проекта.

Основното заключение от проекта е, че дружествата разполагат със системи за предаване на информация за безопасна употреба надолу по веригата на доставки, но качеството на тази информация трябва значително да се повиши.

18 % от дружествата са имали несъответствие по отношение на поне едно задължение в обхвата на проекта. Докладвани са общо 296 нарушения и са предприети 665 мерки от страна на контролните органи. 36 % от тях са устни съвети, 33 % - предписания, 16 % - административни актове и 4 % глоби.

Заключенията в доклада подкрепят действията, предложени в Доклада на Европейската комисия относно прилагането на Регламент REACH. Дадени са и препоръки към Комисията и ECHA.

Резултати от изпълнението на пилотен проект за проверка на условията за производство и употреба на регистрирани междинни продукти, по реда на Регламент REACH, проведен с участието на експерти от Регионалните инспекции по околна среда и води и териториалните дирекции на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, 2014 г.