Категории
Превантивна дейност

Контролна дейност

Започна Деветия координиран европейски проект (REF-9) на Форума на Европейската агенция по химикали (ECHA) относно задълженията за разрешаване. Той включва всички 30 държави от ЕС и ЕИП, като инспекторите проверяват дали задължените лица спазват изискванията на REACH за разрешаване с цел защита на безопасността и здравето на работниците, широката общественост и околната среда от SVHC вещества. Инспекторите ще проверят дали SVHC вещества, подлежащи на разрешаване, които са пуснати на пазара, са получили разрешение от Европейската комисия. Те също така ще проверят дали употребите на тези вещества отговарят на условията, определени в решенията за разрешение. Проверките в рамките на REF-9 са извършени през 2021 г.

Доклад за резултатите от REF-9 относно задълженията за разрешаване.

Съобщение за резултатите от REF-9 


Осмият координиран европейски проект (REF-8) на Форума на Европейската агенция по химикали (ECHA) провери дали дружествата, продаващи опасни вещества, смеси, биоциди и изделия онлайн в държавите - членки на Европейския съюз или Европейското икономическо пространство спазват изискванията на Регламенти REACH, CLP и BPR. Работната фаза на проекта продължи до 31 декември 2020 г. Участие взеха 29 държави.

 Проектът се фокусира върху продукти, предназначени за масовия или професионалния потребител, които се предлагат онлайн или чрез уебсайт на дружеството, или чрез платформи като Amazon и eBay.

 Контролните органи провериха дали купувачите са информирани за наличието на опасни вещества в продуктите преди завършването на поръчката и дали определени изисквания на Регламентите са изпълнени. Това може да стане чрез проверка на обявата за химичен продукт или чрез закупуване и анализ на такива продукти.

Проектът имаше за цел и да се повиши осведомеността на дружествана и онлайн платформите за продажба относно задълженията, свързани с предлагането в интернет на вещества, смеси и продукти. Също да се увеличи комуникацията и сътрудничеството между контролните органи в различните държави членки.

Доклад за резултатите по проекта REF-8 относно прилагането на задълженията по CLP, REACH и BPR, свързани с вещества, смеси и изделия, продавани онлайн.


Седмият координиран европейски проект - REACH-EN-FORCE-7 (REF-7) провери доколко компаниите спазват задълженията за регистрация след последния краен срок за регистрация от 31 май 2018 г. Освен това контролните органи от 28 държави от ЕИП провериха дали веществата, регистрирани като междинни продукти, отговарят на определението и дали те се използват при строго контролирани условия. Валидна регистрация напълно липсва за 77 от 1 193 (6,5%) проверени вещества, които се нуждаят от регистрация. 180 (15%) от веществата не отговарят на поне едно от свързаните с регистрацията задължения, проверени в обхвата на проекта. Това включва задължението за регистрация, но също така и задължението за актуализиране на досиетата, използване на междинни продукти при строго контролирани условия, подаване на точна информация за тонажа или спазване на изискванията за изключителните представители.

Инспекторите също така провериха дали фирмите разполагат със системи, за да гарантират, че актуализират своевременно регистрацията си. По-малко от половината от инспектираните компании са имали система за проследяване и управление на промените в тонажните групи (46%) и употребите (39%) на веществата, които са регистрирали.

Проверките, свързани с вещества, регистрирани като изолирани междинни продукти, показаха, че 85% са междинни продукти, както е определено от REACH, и 80% от проверените компании ги управляват при строго контролирани условия, както се изисква от регламента.

Вносните вещества също бяха обект на контрол като част от проекта, като контролнитеоргани си сътрудничиха с митниците.

При установяване на нарушение на някое от задълженията, проверени по проекта, бяха предприеха мерки, за да се коригира несъответствието. Писмените съвети и административните заповеди са най-честите използвани мерки. Глоби, административни меркии, в някои случаи,наказателно преследване, са били издадени от инспектори на фирми, които не са успели да регистрират вещества. Въз основа на тези констатации Форумът към ECHA направи няколко препоръки към компаниите, като например да проверяват редовно спазването на задълженията за регистрация и да поддържат актуализирани регистрационни досиета, които съответстват на действителните дейности на дружеството, например чрез подходящи системи за проследяване за наблюдение на количествата и употребите.

Доклад с резултатите от проекта може да намерите тук.