Категории
Превантивна дейност

Указания за провеждане на контролната дейност по Регламенти REACH и CLP

Указанията касаят провеждането на контролната дейност по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, във връзка с прилагането на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) и Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP). Утвърдени са със съвместна Заповед № РД-01-119/04.05.2018 г. на министъра на здравеопазването, № РД-268/11.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите и № 01-457/31.05.2018 г. на министъра на труда и социалната политика.

Целта на указанията е да подпомагат контрола и взаимодействието между регионалните структури на министерство на околната среда и водите, министерство на здравеопазването и министерство на труда и социалната политика, като актуализират до сега действащите указания и се допълват с насоки по прилагането на Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP).

Документи