Категории
Превантивна дейност

Законодателство

Национално законодателство

Закон за опазване на околната среда, Глава седма “Предотвратяване и ограничаване на промишленото замърсяване”, Раздел II "Комплексни разрешителни" (посл. изм.  бр. 102 от 8.12.2023 г.)

Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни

Директива 2010/75/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 24 ноември 2010 година относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването)

Международно законодателство

Протокол за регистрите за изпускане и пренос на замърсители към конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда

Теодора Вълкова - главен експерт, Дирекция "Екологична оценка, оценка на въздействието върху околната среда и предотвратяване на замърсяването", Министерство но околната среда и водите

София 1000, ул. "Мария Луиза" №22

тел. 02/ 940 6725

e-mail: tvalkova@moew.government.bg

  • Официален сайт:  http://www.unece.org/env/pp/prtr.html

Публична консултация по обхвата на проект на Национален доклад за прилагане на Протокола за регистрите за изпускане и пренос на замърсители към Орхуската конвенция.

Съгласно чл. 17, ал. 2 от Протокола за регистрите за изпускане и пренос на замърсители към Орхуската конвенция, Съвещанията на Страните по Протокола следва периодично да извършват преглед на прилагането на националния доклад въз основа на регулярно докладване от Страните.

Националният доклад се разработва и представя в определен срок преди всяко заседание на Съвещанията на Страните, като в момента се провежда сесията за докладване за 2020г., предвид предстоящото през 2021г. провеждане на четвърто заседание на Съвещанието на страните по Протокола.

Съгласно указанията на Икономическата Комисия за Европа на ООН преди подготовката на проектите на Национални доклади е необходимо съгласуване на обхвата на докладите, които са приети с Решения на Първите заседания на Съвещанията на Страните и представляват въпросници по отношение предприетите законодателни мерки и тяхното прилагане.

В тази връзка очакваме Вашите становища и предложения по обхвата на Национален доклад по Протокола за регистрите за изпускане и пренос на замърсители към Орхуската конвенция на е-mail: tvalkova@moew.government.bg.

Крайна дата за съгласуване: 2 ноември 2020г.

Пълният текст на обхвата на Национален доклад по Протокола за регистрите за изпускане и пренос на замърсители към Орхуската конвенция може да видите тук.

Създаването и поддържането на Национален регистър за изпускането и преноса на замърсители се осъществява чрез Националната информационна система за докладване по ЕРИПЗ

Информация за националните регистри на държавите-членки на Европейския съюз може да намерите в Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители

Информация за прилагането на PRTR Протокола може да намерите на интернет-порталите на: - Икономическата комисия за Европа на ООН PRTRR Global Portal http://www.prtr.net/

- Института на ООН за подготовка и научни изследвания (UNITAR) PRTR Learn http://prtr.unitar.org/