Категории
Превантивна дейност

Законодателство

Национално законодателство

ВАЖНО! На вниманието на операторите на инсталации, за които се изисква издаване на решения по Глава 7, раздел втори на Закона за опазване на околната среда

Считано от 01.07.2016 г. таксите, събирани на основание Тарифа за таксите за издаване, преразглеждане, актуализиране и изменение на комплексните разрешителни, които се събират в системата на МОСВ следва да постъпват по банковата сметка на Изпълнителната агенция по околна среда:

IBAN: BG 47 SOMB 9130 3137 0251 01

Банков код: SOMBBGSF

Общинска банка АД, финансов център "Денкоглу"

Закон за опазване на околната среда,  Глава седма “Предотвратяване и ограничаване на промишленото замърсяване”, Раздел II "Комплексни разрешителни" (Обн., ДВ, бр. 91 от 25.09.2002 г., посл. изм. и доп. бр. 32 от 24.04.2012 г., в сила от 24.04.2012 г.)

Oбръщаме Ви внимание, че: Операторите на инсталации с комплексни разрешителни (КР) (въведени в експлоатация и притежаващи КР преди 07.01.2013 г., както и такива с одобрено заявление за издаване на КР не по-късно от 07.01.2013 г., чиито съоръжения ще бъдат въведени в експлоатация не по-късно от 07.01.2014 г.), осъществяващи дейности по Приложение № 4, преди влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (ЗИД на ЗООС) (ДВ, бр.32/24.04.2012г.), изпълняват разпоредбите маркирани с (**) от 07.01.2014 г. До този срок за тях са в сила изискванията на Глава седма, Раздел II „Комплексни разрешителни“ на ЗООС, обнародван в ДВ, бр.42 от 03.06.2011 г. Разпоредбите на Глава седма, Раздел II „Комплексни разрешителни, въведени със ЗИД на ЗООС (ДВ, бр.32/24.04.2012 г.) влизат в сила от 24.04.2012 г. за всички оператори на нови инсталации, независимо дали осъществяват дейност или дейности, попадащи в Приложение №4 от ЗООС преди ЗИД на ЗООС от 24.04.2012 г. или от ново включените в Приложение №4 дейности със ЗИД на ЗООС от 24.04.2012 г.  Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (обн., ДВ, бр. 91 от 2002 г.; попр., бр. 98 от 2002 г.; изм., бр. 86 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 74, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 99, 102 и 105 от 2006 г., бр. 31, 41 и 89 от 2007 г., бр. 36, 52 и 105 от 2008 г., бр. 12, 19, 32, 35, 47, 82, 93 и 103 от 2009 г., бр. 46 и 61 от 2010 г. и бр. 35 и 42 от 2011 г., Обн., ДВ, бр. 32 от 24.04.2012 г., в сила от 24.04.2012 г. изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.53 от 13 Юли 2012г., изм. ДВ. бр.82 от 26 Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.27 от 15 Март 2013г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.22 от 11 Март 2014г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.62 от 14 Август 2015г., изм. ДВ. бр.95 от 8 Декември 2015г., изм. ДВ. бр.96 от 9 Декември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.101 от 22 Декември 2015г., доп. ДВ. бр.81 от 14 Октомври 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 3 Февруари 2017г., изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.76 от 19 Септември 2017г., изм. ДВ. бр.96 от 1 Декември 2017г., изм. ДВ. бр.53 от 26 Юни 2018г., доп. ДВ. бр.77 от 18 Септември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2019г., изм. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г., изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019г.

Закон за опазване на околната среда, Глава седма “Предотвратяване и ограничаване на промишленото замърсяване”, Раздел II "Комплексни разрешителни" (посл. изм. и доп. бр. 42 от 07.06.2022 г., в сила от 07.06.2022 г.)

Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни

Директива 2010/75/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 24 ноември 2010 година относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването)

Международно законодателство

Протокол за регистрите за изпускане и пренос на замърсители към конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда

Теодора Вълкова - главен експерт в отдел "Комплексни разрешителни и опасни вещества",

Дирекция "Екологична оценка, оценка на въздействието върху околната среда и предотвратяване на замърсяването", Министерство но околната среда и водите

София 1000, ул. "Мария Луиза" №22

тел. 02/ 940 6725

e-mail: tvalkova@moew.government.bg

  • Официален сайт:  http://www.unece.org/env/pp/prtr.html

Публична консултация по обхвата на проект на Национален доклад за прилагане на Протокола за регистрите за изпускане и пренос на замърсители към Орхуската конвенция.

Съгласно чл. 17, ал. 2 от Протокола за регистрите за изпускане и пренос на замърсители към Орхуската конвенция, Съвещанията на Страните по Протокола следва периодично да извършват преглед на прилагането на националния доклад въз основа на регулярно докладване от Страните.

Националният доклад се разработва и представя в определен срок преди всяко заседание на Съвещанията на Страните, като в момента се провежда сесията за докладване за 2020г., предвид предстоящото през 2021г. провеждане на четвърто заседание на Съвещанието на страните по Протокола.

Съгласно указанията на Икономическата Комисия за Европа на ООН преди подготовката на проектите на Национални доклади е необходимо съгласуване на обхвата на докладите, които са приети с Решения на Първите заседания на Съвещанията на Страните и представляват въпросници по отношение предприетите законодателни мерки и тяхното прилагане.

В тази връзка очакваме Вашите становища и предложения по обхвата на Национален доклад по Протокола за регистрите за изпускане и пренос на замърсители към Орхуската конвенция на е-mail: tvalkova@moew.government.bg.

Крайна дата за съгласуване: 2 ноември 2020г.

Пълният текст на обхвата на Национален доклад по Протокола за регистрите за изпускане и пренос на замърсители към Орхуската конвенция може да видите тук.

Създаването и поддържането на Национален регистър за изпускането и преноса на замърсители се осъществява чрез Националната информационна система за докладване по ЕРИПЗ

Информация за националните регистри на държавите-членки на Европейския съюз може да намерите в Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители

Информация за прилагането на PRTR Протокола може да намерите на интернет-порталите на: - Икономическата комисия за Европа на ООН PRTRR Global Portal http://www.prtr.net/

- Института на ООН за подготовка и научни изследвания (UNITAR) PRTR Learn http://prtr.unitar.org/