Категории
Превантивна дейност

Указания, насоки и ръководства на Европейската комисия

Ръководства, указания и насоки на Европейската комисия по прилагането на нормативната уредба по ОВОС (EIA Directive), може да бъдат намерени на интернет страницата на комисията на адрес: http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-support.ht