Категории
Превантивна дейност

Практика на Европейския съд по прилагане на Директивата за Оценка на въздействието върху околната среда

Практика на Европейския съд- издание на Европейската комисия (последно изменение от 20.10.2020 г.)  с отсъждания във връзка с прилагането на Директивата по ОВОС и Директивата по ЕО  на английски език