Категории
Превантивна дейност

Трансгранични процедури, в които България е страна на произход и засегната страна

  • Изграждане и реконструкция на железопътна линия -Коридор VІІІ-Източна част" на българска територия-"Модернизация на железопътна линия Радомир-Гюешево

- Нотификация от Р България до Р Македония

Решение № 18-П/2013 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС, в т.ч. и съвместената процедура по оценка  за съвместимостта за инвестиционно предложение за „Модернизация на железопътната линия Радомир – Гюешево“, с възложител ДП „НК Железопътна инфраструктура”

  • Изграждане на транзитен газопровод "Набуко"

- Нотификация от Република Румъния до Република България

- Отговор от Министерство на околната среда и водите на Р България

- Нотификация от Република Турция до Република България

Отговор от Министерство на околната среда и водите на Р България

- Нотификация от Република България до Република Румъния

Отговор от Министерство на околната среда и горите на Р Румъния

Писмо от Министерство на околната среда и климатичните промени  на Р Румъния (изх. № 1170/RP/15.03.2013 г.)

- Нотификация от Република България до Република Турция

Отговор на Р Турция

Съобщение за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС в трансграничен контекст-пресичане на р. Дунав при реализирането на ИП "Изграждане на преносен газопровод "Набуко" на територията на Р България /срещите ще се проведат на 25.02.2013 г./

Съобщение за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на преносен газопровод „Набуко” на територията на Република Румъния, вкл. доклад за ОВОС  в трасграничен контекст - пресичане на р. Дунав  /срещите ще се проведат в периода 08.05-10.05.2013 г./

Докладът за ОВОС в трансграничен контекст е достъпен тук .

Решение по ОВОС № 3-2/2013 г.

  • Газопровод "Южен поток"

Нотификация от Министерство на околната среда и водите на Р България до Р Румъния

Отговор на Министерство на околната среда и горите на Р Румъния

Писмо на Р България  до Р Румъния относно  за задание за обхвата и съдържанието на процедурата по ОВОС на територията на Р България

Писмо от Р Румъния -отказ от участие в процедурата по ОВОС на територията на Р България

Нотификация от Република Сърбия до Република България процедурата по ОВОС на територията на Р Сърбия

Отговор на Министерство на околната среда и водите на Р България  до Р Сърбия

Решение по ОВОС № 7-5/2013 г.

  • Морски газопровод Южен поток-български участък

Нотификация от Министерство на околната среда и водите на Р България до Р Румъния

Отговор на Министерството на околната среда и климатичните промени на Р Румъния (няма да участва в трансграничната процедура по ОВОС за българския участък на газопровода)

Решение по ОВОС № 1-1/2014  г.

  • Изграждане на газопроводна междусистемна връзка "Гърция - България"

- Нотификация от Република България до Република Гърция _(на бълг. език)

- Нотификация от Република България до Република Гърция (на англ. език)

- Отговор от Министерството на околната среда, енергията и климатичните промени на Република Гърция

- Нотификация от Република Гърция до Република България

- Отговор от Министерството на околаната среда и водите на Република България (на бълг. език)

- Отговор от Министерството на околната среда и водите на Република България (на англ. език)

- Писмо от Министерство на околната среда, енергията и климатичните промени на Република Гърция (няма намерение за  участие в трансграничната процедура)

Решение по ОВОС № 1-1/2013 г.

  • Нефтопровод за суров нефт "Бургас - Александруполис"

- Нотификация от Министерство на околната среда, енергетиката и изменението на климата на Република Гърция до Министерство на околната среда и водите на Република България за проект "Нефтопровод за суров нефт "Бургас-Александруполис" - Нотификация от Министерство на околната среда и водите на Република България до Министерство на външните работи на Република Гърция за проект "Нефтопровод за суров нефт "Бургас-Александруполис" - Нетехническо резюме на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение  "Нефтопровод Бургас-Александруполис и съпътстващи инсталации" (Гръцка част)- Обществен достъп до доклада за ОВОС за инвестиционно предложение "Нефтопровод за суров нефт "Бургас-Александруполис"

  • Трансгранично въздействие от развитието на пътнически речен транспорт между Румъния и България 

- Нотификация от Министерство на околната среда и водите на Република България до Румъния за инвестиционно предложение за "Трансгранично въздействие от развитието на пътнически речен транспорт между Румъния и България" (на английски език) - Отговор на Министерство на околната среда и водите на Република България

  • Техническа помощ за подобряване на условията за корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав и съпътстващи проучвания

- Нотификация от Румънското Министерство на транспорта - Отговор от Министерство на околната среда и водите на Република България - Предложение за задание за обхват и съдържание на доклад по ОВОС  на български и на английски език и техническо описание на проекта