Категории
Превантивна дейност

Публични регистри по ЕО

Стартира нова информационна система за поддържане на публични регистри с данни за провеждане на процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологична оценка (ЕО).

В изпълнение на Стратегията за електронно управление в сектор опазване на околната среда на Република България е разработена нова централизирана информационна система, обезпечаваща функционирането на Публичен регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС и Публичен регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО на планове и програми в системата на Министерство на околната среда.

Информационната система за публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО е реализирана като интернет базирано приложение и се поддържа като единна база данни за цялата система на Министерство на околната среда и водите –Централно управление и 16 те РИОСВ.

Публичното приложение на Информационната система осигурява достъп до информацията за планове и програми по реда на раздел ІІ, глава VІ от Закона за опазване на околната среда от компетенциите на МОСВ и РИОСВ. На потребителите е осигурен достъп до богат набор от данни и документи за текущи и приключили процедури по екологична оценка, включително и за постановените становища и решения. Предоставена е възможност за търсене по компетентен орган, план или програма, териториален обхват, защитени зони и защитени територии, вид, етап и статус на процедурата по ЕО.

Ново! Публичен регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО, съгласно чл. 102 от ЗООС и чл.7, ал.1 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми

Архив Публични регистри с данни за извършване на процедури по ЕО (таблици в excel) актуални до 30.07.2015 г.