Категории
Превантивна дейност

Публични регистри по ЕО

Министерството на околната среда и водите (МОСВ), съгласно чл. 102 от ЗООС и чл.7, ал.1 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, поддържа публичен регистър с данни за извършване на процедурите по  екологична оценка (ЕО).

В изпълнение на Стратегията за електронно управление в сектор опазване на околната среда на Република България, през 2013 г. е разработена  централизирана информационна система, обезпечаваща функционирането на Публичен регистър с данни за извършване на процедурите по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и Публичен регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО на планове и програми в системата на Министерство на околната среда.

Информационната система за публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС и ЕО е реализирана като интернет базирано приложение и се поддържа като единна база данни за цялата система на Министерство на околната среда и водите –Централно управление и 16 те Регионални инспекции по околна среда и водите (РИОСВ). Достъпът до регистъра е чрез интернет страниците на Министерството на околната среда и водите и  (РИОСВ). 

Публичното приложение на Информационната система  осигурява достъп до информацията за процедираните планове и програми по реда на раздел ІІ, глава VІ от Закона за опазване на околната среда от компетенциите на МОСВ и РИОСВ. На потребителите е осигурен достъп до богат набор от данни и документи за текущи и приключили процедури по екологична оценка, включително и за постановените становища и решения. Предоставена е възможност за търсене по компетентен орган, план или програма, териториален обхват, защитени зони и защитени територии, вид, етап и статус на процедурата по ЕО.

 Публичен регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО

 

 

Архив: Публични регистри с данни за извършване на процедури по ЕО (таблици в excel) актуални до 30.07.2015 г.