Категории
Превантивна дейност

Трансгранични процедури по ОВОС, в които България е засегната страна

 • Строителство на раздел 3 от железопътен коридор VІІІ: Крива Паланка-Граница с Република България

         -  Писмо от министъра на околната среда и пространственото планиране на Р Македония (изх. № 11-2504/3 от 01.08.2017 г. ) с нотификация по чл.3, 1 от Конвенцията по ОВОС в трансграничен контекст

          -Отговор (изх. № 04-00-1504/05.10.2017 г.) на Министерство на околната среда и водите на Р България, с който заявява участие в трансграничната процедура по ОВОС

          -Решение (бр. 11-5508/14.11.2017 г. ) на Министерство на околната среда и пространственото планиране на Р Македония ( получено по ел. поща на 22.11.2017 г.) с приложено нетехническо резюме на български, македонски и английски език

         -Писмо (изх. № 04-00-1504/21.12.2017 г.) от Министерство на околната среда и водите на Р България за внасянето на Трансгранична част за ОВОС за пограничния участък на железопътната линия, респ. граничен тунел № 22

          -Писмо (изх. № 31.01.2018 г.) от Министерство на околната среда и пространствено планиране на Р Македония с приложена част Трансгранично въздействие за пограничния участък на железопътната линия, респ. граничен тунел № 22

          - Писмо (изх. № 04-00-1504/02.04.2018) от Министерство на околната среда и водите на Р България

 • Разширение на хранилището за  междинно сухо съхранение на отработено ядрено гориво на АЕЦ "Черна вода", Румъния  и изграждане на модули за сухо съхранение на отработен ядрено гориво тип MACSTOR 400-

Нотификация от Министерство на околната среда на Р Румъния (изх. №301/DC/23.02.2017/

Oтговор на Министерството на околната среда и водите на Р. България

 • Изграждане на пилотна инсталация за изпитване на флотационни процеси за извличане на мед, олово и цинк от полимерни руди на територията на Караманица, община Босилеград, Р Сърбия

Нотификация от Министерство на земеделието и защита на околната среда изх. № 353-02-1533/2016-16 от 29.07.2016 г. (вх. № на МОСВ 04-00-1898/22.08.2016 г.)

- Отговор на Министерство на околната среда и водите на България (изх. № 99-00-161/11.10.2016 г.)

 • Изграждане на ново депо за съхранение на фосфогипс  в Прахово, Сърбия

Писмо (вх. № на МОСВ ОВОС-19/07.05.2015 г.)  от Министерство на земеделието и защита на околната среда на Р Сърбия с приложени нотификация  и нетехническо резюме

-Отговор на Министерство на околната среда и водите (изх. № ОВОС-19/21.05.2015 г.)

- Докладът за оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение " Изграждане на ново депо за съхранение на фосфогипс" е достъпен на следния адрес: http://www.eko.minpolj.gov.rs/wp-content/uploads/procena_uticaja/EIA_Elixir_Prahovo.pdf./01.07.2015 г./. Срок за изразяване на становища - 31.07.2015 г.

- Отговор на Министерството на околната среда и водите (изх. № ОВОС-19/02.10.2015 г.)

 • Изграждане на нови блокове на атомната електроцентрала в Пакш, Унгария

Съобщение за започнал процес на предварителна консултация за ОВОС за изграждането на нови блокове на   атомната електроцентрала в Пакш, Унгария /06.03.2013 г./

Становище на Министерство на околната среда и водите на Р България

 • Рехабилитация и модернизация на водната транспортна инфраструктура в пристанищата извън Трансевропейската транспортна мрежа (Ten-Tnetwork) -пристанище Бекет", м. "Бекет", окръг Долж, Румъния

Нотификация от Министерство на околните среда и горите на Р Румъния

Отговор на Министерство на околната среда и водите на Р България

 • Развитие на река Арджеш и река Дъмбовица за навигационни и други цели

Нотификация от Румъния за проект "Развитие на река Арджеш и река Дъмбовица за навигационни и други цели" (No /3034/RP/03.07.2012)

Отговор на Министерство на околната среда и водите на Р България (изх. № ОВОС-240/15.08.2012 г.)

Предложение за задание за обхват и съдържание на доклад за ОВОС (No3811/RP/19.10.2012)

Отговор на Министерство на околната среда и водите на Р България (изх. № 99-00-319/06.12.2012  г.)

Писмо /изх. № 3077/G.L.G/29.01.2015/ от Министерство на околната среда, водите и горите на Румъния с  Потенциална трасгранична оценка върху зони Натура 2000 в България и Анекс към Оценката за съвместимост

- Писмо (изх.№ ОВОС-240/13.03.2015 г.) на Министерство на околната среда и водите на България относно документацията, изпратена с писмо изх. № 3077/G.L.G/29.01.2015 на български и английски език

-Писмо (№4973/GLG/21.06.2017) от Министерство на околната среда на Република Румъния, с което информира, че Националната агенция за опазване на околната среда е взела решение за отвхърляне на искането за издаваен на екологично разрешително

 • Изграждане на високоволтажна електропроводна връзка между Румъния и Турция

- Нотификация от Румъния за проект за високоволтажна електропроводна връзка между Румъния и Турция

- Отговор на Министерство на околната среда и водите на Република България

 • Добив на фосфорна руда от находище "Лесина", гр. Босилеград, Република Сърбия и производство на фосфатен концентрат

Нотификация от Министерство на околната среда и териториалното планиране на Република Сърбия - Отговор на Министерство на околната среда и водите на Република България

 • Мерки за опазване и рехабилитация на южната част от румънското Черноморско крайбрежие в района на южна Мамая, северен Томис, централен Томис и северна Ефория

- Нотификация от Министерството на околната среда и горите на Република Румъния

- Отговор на Министерство на околната среда и водите на Република България (на български и английски език

 • Изграждане и експлоатация на атомна електроцентрала в град Черна вода – блок 3 и 4 

Нотификация от Румънското Министерство на околната среда и управление на водите за проект за изграждане и експлоатация на атомна електроцентрала в град Черна вода – блок 3 и 4-ти блок

Задание за обхвата на оценката на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Атомна електроцентрала “Черна вода” 3-ти и 4-ти блок” (на английски език)

- Обществен достъп до доклада за оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Атомна електроцентрала “Черна вода” 3-ти и 4-ти блок”

- Решение за инвестиционно предложение “Атомна електроцентрала “Черна вода” 3-ти и 4-ти блок” (на английски и румънски език)