Категории
Превантивна дейност

Информационни материали

1. Мерки за решаване на проблема със старите замърсявания

2. Указания относно предоставянето на информация за вписване в публичния регистър на операторите, които извършват дейностите по приложение №1 към чл.3, т.1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети

2.1. Ново! Информация, във връзка с публичния регистър по Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ)
Министерството на околната среда и водите информира заинтересованите страни, че на адрес: https://public-zopoesht.moew.government.bg/services е осигурена възможност за онлайн подаване на информация за вписване в публичния регистър по ЗОПОЕЩ от задължените по закона органи на изпълнителната власт и оператори.
Информацията може да се подаде с квалифициран електронен подпис (КЕП).
За тези, които нямат КЕП, е осигурена възможност за подаване на информацията с код (В този случай, след получаване на съобщение с код и потвърждение, че информацията е записана в системата, следва да изпратите Декларацията за достоверност на данните по чл.6, ал.4 от Наредба за публичния регистър на операторите, които извършват дейности по Приложение №1 към чл.3, т.1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети, обн. ДВ, бр. 109/2008г., посл. изм., бр. 108/2020г.).
Публичният регистър по ЗОПОЕЩ е достъпен на адрес: https://www.moew.government.bg/bg/prevantivna-dejnost/ekologichna-otgovornost/publichen-registur-po-zopoest/publichen-portal-za-elektronni-uslugi-po-zopoest/.

3. Декларация за достоверност на данните (Приложение към чл. 6, ал. 4 от Наредба за публичния регистър на операторите, които извършват дейности по приложение №1 към чл.3, т.1 от Закона отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети)

4. Презентации  по прилагане на нормативната уредба по отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети

4.1.  Работна среща по прилагане на изискванията на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети, 02–03 декември 2009 г., ИАОС, гр. София

4.2. Работна среща по прилагане на изискванията на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети, 10–11 ноември 2010 г., ИАОС, гр. София

4.3. Работна среща по прилагане на изискванията на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети, 01–03 юни 2011 г., Старозагорски минерални бани

4.4. Работната среща по прилагане на изискванията на законодателството по комплексни разрешителни и екологична отговорност, 3 - 5 октомври 2012 г., гр. Хисар

4.5. Работна среща за представяне на тренировъчен пакет за категоризиране на случаи и определяне на превантивни/оздравителни мерки по Директива 2004/35/ЕО за екологична отговорност, с лектори, финансирани от Европейската комисия, 23 -25 юни 2014 г., гр. София

4.6.  Работна среща по прилагане на изискванията на законодателството по предотвратяване на промишленото замърсяване, 22.06.-24.06.2015 г., гр. Пловдив

4.7. Работна среща на тема: Прилагане на изискванията на законодателството по комплексни разрешителни и екологична отговорност, гр. Велинград, 14-17 ноември, 2017 г.

4.8. Работна среща на тема: „Прилагане на изискванията на законодателството по предотвратяване на замърсяването“, 08-10 май 2019г., гр. Луковит

4.9. Работна среща на тема: „Прилагане на законодателството по екологична отговорност. Подготовка за Втори доклад на Република България до Европейската комисия по прилагане на Директива 2004/35/ЕО относно екологичната отговорност“, 21.03.2021 г.

5. Ново! Последваща оценка на въздействието на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ), изготвена в изпълнение на Решение №436/05.07.2022 г. на Министерски съвет