Категории
Превантивна дейност

Становища по ЕО за 2017 г.

  • Становища по ЕО-2017 г.

    24 юли 2018 | 10:42

    Съобщение за Становище по екологична оценка № 3-3/2017 г., с което се съгласува проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване и Парцеларен план (ПУП-ПР...