Категории
Превантивна дейност

Становища по ЕО-2017 г.

24 юли 2018 | 10:42
    • Съобщение за Становище по екологична оценка № 3-3/2017 г., с което се съгласува проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване и Парцеларен план (ПУП-ПРЗ и ПП) за поземлени имоти №№ 67800.501.474, 67800.501.539, 67800.501.481 по кадастралната карта (КК) на гр. Созопол – разширение и реконструкция на рибарско пристанище гр. Созопол, с възложител Община Созопол /28.09.2017 г./
    • Съобщение за Решение № 71/31.05.2017 г. за допускане на предварително изпълнение на Становище по екологична оценка № 1-1/2017 г., с което се съгласува Интегрирана транспортна стратегия (ИТС) в периода до 2030 г. с възложител Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) /01.06.2017 г./